Pravilnik o jednostavnoj nabavi

PRAVILNIK - PDF format

 

Temeljem članka 447. stavka 1. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine 120/16), Vijeće Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (u daljnjem tekstu: Fakultet) na sjednici održanoj 29. ožujka 2017. donijelo je


P R A V I L N I K
o nabavama roba i usluga vrijednosti do 200.000,00 kuna  
i radova vrijednosti do 500.000,00 kuna


OPĆE ODREDBE

Članak 1.

         Ovim   Pravilnikom o nabavama roba i usluga vrijednosti do 200.000,00 kuna i radova vrijednosti do 500.000,00 kuna (u daljnjem tekstu: Pravilnik) uređuju se postupci jednostavne nabave robe i usluga procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kuna, odnosno postupci jednostavne nabave radova procijenjene vrijednosti do 500.000,00 kuna (dalje: postupak jednostavne nabave).
           
           Jednostavne nabave iz stavka 1. ovoga članka realiziraju se temeljem sklopljenog pisanog  ugovora  ili putem narudžbenica.
           

Članak 2.

Pravilnik se primjenjuje na ugovore koje sklapa Fakultet (ili narudžbenice) temeljem članka 15. Zakona o javnoj nabavi (u daljnjem tekstu: ZJN 2016).

           Fakultet  može sklopiti ugovor ili uputiti narudžbenicu i bez provođenja postupka jednostavne nabave sukladno ovome Pravilniku, kada je to nužno potrebno ako se zbog razloga iznimne žurnosti izazvane događajima koji se nisu mogli predvidjeti navedeni postupak ne može primijeniti ili u slučajevima kada bi se primjena ovoga Pravilnika pokazala neekonomična odnosno neracionalna.

          Razloge, iz prethodnog stavka ocjenjuje dekan na prijedlog tročlanog povjerenstva za postupke jednostavne nabave iz ovog Pravilnika,  koje se sastoji od osoba od kojih najmanje jedna ima važeći certifikat u području javne nabave (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).

Članak 3.

             Pripremu i provedbu postupka jednostavne nabave iz ovoga Pravilnika obavlja Povjerenstvo koje može  sukladno članku 198 stavak 1. ZJN 2016 tražiti ili prihvatiti savjet gospodarskog subjekta koji se može iskoristiti u izradi dokumentacije.

            Vrijednost radova ili određene količine robe i/ili usluga se ne smiju dijeliti s namjerom izbjegavanja primjene ZJN 2016 ili ovoga Pravilnika. Za način izračuna procijenjene vrijednosti nabave primjenjivat će se članak 16. stavak 1. i članak 17. ZJN 2016.

Članak 4.

            Fakultet će voditi registar postupaka nabave i sklopljenih ugovora i narudžbenica iz ovoga Pravilnika.

            Fakultet je obvezan objaviti registar postupaka jednostavne nabave i sklopljenih ugovora i narudžbenica (u daljnjem tekstu: Registar) na internetskim stranicama Fakulteta u primjerenom roku.

             Registar sadrži najmanje slijedeće podatke:
    1. predmet ugovora ili narudžbenice,
    2. broj nabave i datum objave/datum slanja poziva na dostavu ponuda,
    3. iznos sklopljenog ugovora/narudžbenice,
    4. datum sklapanja i rok na koji je sklopljen ugovor/narudžbenica,
    5. naziv odabranog ponuditelja,
    6. konačni datum isporuke roba, pružanja usluge ili izvođenja radova,
    7. konačni iznos koji je isplaćen te obrazloženje u koliko je taj iznos veći od ugovorenog.

             Podaci iz prethodnog stavka moraju biti dostupni u Registru najmanje jednu godinu od isteka godine za koju je objavljen.

Članak 5.

           Jednostavna nabava započinje upućivanjem zahtjeva za jednostavnu nabavu.
 

POSTUPAK NABAVE

Članak 6.

U postupku jednostavne nabave roba, usluga i radova procijenjene vrijednosti do 70.000,00 kuna Povjerenstvo provodi izravan odabir, a preko navedenog iznosa postupak jednostavne nabave  započinje objavom poziva na dostavu ponuda za nadmetanje na internetskim stranicama Fakulteta.

Rok za dostavu ponuda  određuje se u pozivu na dostavu ponuda, a koji ovisi o složenosti i vrijednosti predmeta jednostavne nabave odnosno vremenu potrebnom za izradu ponude.
                                                             

Članak 7.

             U postupku jednostavne nabave roba i usluga procijenjene vrijednosti veće od 70. 000,00 kuna, a manje od 200.000,00 kuna i jednostavne nabave radova procijenjene vrijednosti veće od 70.000,00 kuna, a manje od 500.000,00 kuna Povjerenstvo provodi javno otvaranje ponuda.

             U postupku jednostavne nabave roba i usluga procijenjene vrijednosti  manje od 70. 000,00 kuna i nabave radova procijenjene vrijednosti manje od 70.000,00 kuna Povjerenstvo može provesti javno otvaranje ponuda.

 

Članak 8.

Komunikacija i svaka druga razmjena informacija između Fakulteta i gospodarskih subjekata može se obavljati poštanskom pošiljkom, telefaksom, elektroničkim sredstvima, telefonom te se gospodarskim subjektima ne smije ograničavati pristup nadmetanju.

Članak 9.

U roku za dostavu ponuda gospodarski subjekti mogu zatražiti objašnjenja ili izmjene vezane uz poziv na dostavu ponude i/ili dokumentaciju za nabavu. Fakultet će odgovor na zatražena objašnjenja ili izmjene vezane za dokumentaciju za nabavu staviti na raspolaganje na jednak način na koji je uputio poziv za dostavu ponuda.

 

DOKUMENTACIJA  ZA NABAVU

Članak 10.

           Uz poziv na dostavu ponuda može se objaviti i/ili dostaviti dokumentacija za nabavu koja sadrži sve potrebne podatke koji gospodarskom subjektu omogućavaju izradu ponude.

           Dokumentaciji za nabavu se može priložiti i dodatna dokumentacija. Dodatnu dokumentaciju mogu sačinjavati skice, nacrti, planovi, projekti, studije i slični dokumenti, na temelju kojih su izrađeni troškovnici u dokumentaciji za nabavu ili projektni zadaci.

           Dokumentacija za nabavu može sadržavati obrasce, predloške zahtijevanih dokumenata, izjava i sl. te prijedlog ugovora o nabavi.

       Razlozi isključenja gospodarskih subjekata, uvjeti i dokazi sposobnosti kao i ostali zahtjevi i uvjeti propisuju se u pozivu na dostavu ponuda i dokumentaciji za nabavu u slučaju kada je zadovoljenje tih uvjeta nužan temelj za ocjenu sposobnosti ponuditelja za izvršenje određenog ugovora ili narudžbenice. U tu svrhu Fakultet  može koristiti odredbe članaka 251. i 252. ZJN 2016.

           Fakultet može ako smatra potrebnim od gospodarskih subjekata zatražiti jamstva sukladno članku 214. ZJN 2016.

           Opseg podataka iz prethodnih stavaka ovoga članka sadržanih u dokumentaciji za nabavu ovisi o vrsti i složenosti predmeta nabave, kriteriju odabira te ostalim promjenjivim podacima ovisno o konkretnom slučaju.

           Cijena uvijek mora biti jedan od kriterija za odabir ponude, ili kao kriterij najniže cijene ili kao jedan od kriterija za odabir ekonomski najpovoljnije ponude.


PONUDA

Članak 11.

            Ponuda je pisana izjava volje ponuditelja da isporuči robu, pruži uslugu ili izvede radove sukladno uvjetima i zahtjevima navedenima u pozivu na dostavu ponuda i dokumentaciji za nabavu, ukoliko je ista priložena.

            Sadržaj ponude i način izrade ponude propisuju se pozivom na dostavu ponude i/ili dokumentacijom za nabavu.

            Pri izradi ponude ponuditelj se mora pridržavati zahtjeva i uvjeta iz poziva na dostavu ponuda i dokumentacije za nabavu i ne smije mijenjati i nadopunjavati tekst poziva na dostavu ponuda i dokumentacije za nabavu.

            U roku za dostavu ponude ponuditelj može izmijeniti svoju ponudu, nadopuniti je ili od nje odustati.

            Na zahtjev Fakulteta ponuditelj može produžiti rok valjanosti svoje ponude.

    Ponuda se izrađuje u pisanom obliku na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu, a dostavlja se  osobno, poštom, telefaksom ili e-mailom.

            U postupcima nabave za koje je člankom 7. stavkom 1. ovoga Pravilnika utvrđena obveza provođenja javnog otvaranja ponuda, ponude se dostavljaju u zatvorenoj omotnici osobno ili poštom. Na omotnici ponude mora biti naznačeno:
- naziv i adresa Fakulteta,
- naziv i adresa ponuditelja,
- broj nabave,
- naziv predmeta nabave,
- naznaka "ne otvaraj".

             Adresa za dostavu ponuda, broj telefaksa i e-mail određuju se u pozivu na dostavu ponuda.
    
    Ispravci u ponudi moraju biti izrađeni na način da su vidljivi (npr. nije dopustivo brisanje, premazivanje ili uklanjanje slova ili otisaka). Ispravci moraju uz navod datuma ispravka biti potvrđeni potpisom ponuditelja.

ODABIR PONUDE

Članak 12.

             U postupku nabave za koje je člankom 7. stavkom 1. ovoga Pravilnika utvrđena obveza provođenja javnog otvaranja ponuda svaka pravodobno dostavljena ponuda upisuje se u upisnik o zaprimanju ponuda te dobiva redni broj prema redoslijedu zaprimanja.

    Ako je dostavljena izmjena i/ili dopuna ponude, ona se upisuje u upisnik o zaprimanju ponuda te dobiva redni broj prema redoslijedu zaprimanja. Ponuda se u tom slučaju smatra zaprimljenom u trenutku zaprimanja posljednje izmjene i/ili dopune ponude.
    Ponude se otvaraju prema  rednom broju iz upisnika o zaprimanju ponuda.

    Upisnik je sastavni dio zapisnika o javnom otvaranju ponuda.
            
    Javno otvaranje ponuda započinje na mjestu i u  vrijeme naznačeno u pozivu na dostavu ponuda i dokumentaciji za nabavu, istodobno s istekom roka za dostavu ponuda.

    Zapisnik o javnom otvaranju ponuda sadrži najmanje sljedeće podatke:

    1. naziv i sjedište Fakulteta,
    2. mjesto javnog otvaranja ponuda,
    3. predmet nabave,
    4. broj nabave,
    5. podatak o objavi i načinu dostave poziva na dostavu ponuda,
    6. datum i sat početka postupka javnog otvaranja ponuda,
    7. ime i prezime nazočnih stručnih osoba Fakulteta,
    8. ime i prezime ovlaštenih predstavnika ponuditelja,
    9. naziv i sjedište ponuditelja,
    10. cijenu ponude bez poreza na dodanu vrijednost i cijenu ponude s porezom na dodanu vrijednost,
    11. primjedbe prisutnih ovlaštenih predstavnika ponuditelja ako ih ima,
    12. datum i sat završetka postupka javnog otvaranja ponuda,
    13. potpis nazočnih stručnih osoba Fakulteta i ovlaštenih predstavnika ponuditelja.

           Preslika zapisnika o javnom otvaranju ponuda će se odmah nakon završetka javnog otvaranja ponuda uručiti nazočnim ovlaštenim predstavnicima ponuditelja.

Članak 13.

             Postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda/poništenje postupka obavljaju stručne osobe Fakulteta, te ako je potrebno neovisne stručne osobe i/ili službe o čemu će se voditi Zapisnik o pregledu, ocjeni i odabiru ponuda/poništenju postupka.

             Zapisnik o pregledu, ocjeni i odabiru ponuda/poništenju postupka sadrži najmanje sljedeće podatke:
    1. naziv i sjedište Fakulteta,
    2. predmet nabave,
    3. broj nabave,
    4. podatak o objavi i načinu dostave poziva na dostavu ponuda,
    5. datum  početka pregleda i ocjene ponuda,
    6. naziv i sjedište svih ponuditelja, prema redoslijedu zaprimanja ponuda,
    7. analitički prikaz traženih i danih dokumenata na temelju kojih se utvrđuje postoje li razlozi isključenja ponuditelja (ako je primjenjivo),
    8. analitički prikaz traženih i danih dokaza sposobnosti ponuditelja (ako je primjenjivo),
    9. analiza ponuda u pogledu opisa predmeta nabave i tehničkih specifikacija (ako je primjenjivo),
    10. podatke o ispravcima računskih pogrešaka u ponudama, ako ih  je bilo,
    11. analiza valjanih ponuda prema kriteriju za odabir (ako je kriterij za odabir ekonomski najpovoljnija ponuda),
    12. rangiranje valjanih ponuda prema kriteriju za odabir,
    13. naziv ponuditelja čija je ponuda ocijenjena kao najpovoljnija,
    14. odabir najpovoljnije ponude ili poništenje postupka,
    15. datum završetka pregleda i ocjene ponuda,
    16. ime i prezime i potpis osoba koje su izvršile pregled i ocjenu ponuda i potpis predsjednika povjerenstva.

Članak 14.

            U postupku nabave iz članka 2. stavka 2. i članka 7. stavka 2. ovoga Pravilnika za koji nije utvrđeno javno otvaranje ponuda povjerenstvo vodi zapisnik o pregledu, ocjeni i odabiru ponuda/poništenju postupka sukladno prethodnom članku.
 

Članak 15.

Rok za donošenje obavijesti o odabiru najpovoljnije ponude ili obavijesti o poništenju postupka jednostavne nabave iznosi 15 dana od isteka roka za dostavu ponuda te će se nakon toga pristupiti sklapanju ugovora o nabavi. Na obavijest o odabiru ili o poništenju postupka nije dopuštena žalba.

Povjerenstvo zapisnik o pregledu, ocjeni i odabiru ponuda/poništenju postupka objavljuje javno na internetskim stranicama Fakulteta. Dostava zapisnika o pregledu, ocjeni i odabiru ponuda/poništenju postupka ponuditeljima, smatra se obavljenom istekom dana objave.

Postupak nabave završava danom objave zapisnika o pregledu, ocjeni i odabiru ponuda/poništenju postupka na internetskim stranicama Fakulteta.

ZAVRŠNE ODREDBE
            
Članak 16.


             Fakultet  je obvezan svu dokumentaciju o svakom postupku nabave čuvati najmanje 4 godine od završetka postupka nabave.

Članak 17.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o nabavama roba i usluga vrijednosti do 200.000,00 kuna i radova vrijednosti do 500.000,00 kuna  od 29. siječnja 2014.

Članak 18.

    Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Fakulteta.

Klasa:
Urbroj:             

Dekanica
Prof. dr. sc. Dubravka Hrabar


Copyright (C) 2024 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana