Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja

 


Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja u 2017. godini - PDF dokument

 

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja u 2016. godini - PDF dokument

 

Pregled sklopljenih ugovora o nabavi i njihovog izvršenja u 2016. godini - PDF dokument

 

 


 

 

Popis gospodarskih subjekata s kojima je naručitelj u sukobu interesa u smislu članka 13. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine 90/2011, 83/2013 i 143/2013)

 

  • Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu je,u smislu članka 13. Zakona o javnoj nabavi, u sukobu interesa s gospodarskim subjektom M-COMPUTERS, Zagreb, Cankareva 3, OIB: 20776213746.

 


 

Plan i postupak nabave roba, radova i usluga za 2018. godinu - PDF dokument

 

Plan i postupak nabave roba, radova i usluga za 2017. godinu - PDF dokument

 

Plan i postupak nabave roba, radova i usluga za 2016. godinu - PDF dokument

 Okvirni sporazumi i ugovori o javnoj nabavi sklopljeni temeljem okvirnog sporazuma

 

  Redni broj Evidencijski broj nabave Vrsta provedenog postupka Datum sklapanja OS-a/ ugovora Iznos sklopljenog OS-a/ ugovora Razdoblje na koje je sklopljen OS/ ugovor Naziv ponuditelja s kojim/a je sklopljen OS/ ugovor Datum konačnog izvršenja OA-a/ ugovora Konačni ukupni iznos plaćen temeljem OS-a/ ugovora
Okvirni sporazum (OS) 1.                
Ugovori sklopljeni temeljem OS-a 1.1.                
1.2.                
1.3.                
1.4.                

 


Copyright (C) 2024 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana