Često postavljana pitanja

PITANJA NA KOJA JE MOGUĆE NAĆI ODGOVOR U TEKSTU NATJEČAJA:

• Tko se može prijaviti?
• U kojem statusu moram biti da bih sudjelovao/sudjelovala u razmjeni?
• Što je sa školarinom?
• Koje dokumente trebam priložiti svojoj prijavi?
• Koliko traje mobilnost i koja su ograničenja?
• Mogu li na razmjeni pisati diplomski rad?
• Na koja sveučilišta mogu otići?
• Koliko iznosi financijska potpora?
• Postoji li dodatna financijska potpora?
• Koji su kriteriji za odabir kandidata?
• Koji je postupak prijave?
• Koji je rok za slanje prijave?
• Kada se objavljuju rezultati?
• Gdje mogu naći potrebne obrasce?

Tekst natječaja možete preuzeti na internetskim stranicama Sveučilišta u Zagrebu i/ili Agencije za mobilnost i programe EU.

 

OSTALA PITANJA

Što mogu napraviti prije raspisivanja Natječaja?
Možete pomno proučiti na koja sveučilišta želite ići, a zatim samostalno istražiti ima li sveučilište na koje želite ići dovoljno sadržaja na stranom jeziku na kojem ćete slušati nastavu. Važno je proučiti ostale aspekte mobilnosti prije konačnog odabira stranog sveučilišta, a posebno mogućnosti smještaja, financijsku konstrukciju boravka, dodatne informacije o potrebnoj razini poznavanja stranog jezika na kojem ćete slušati nastavu  i slično. U protivnom se izlažete riziku da u kasnijoj fazi budete primorani odustati. 

VAŽNO: ako odustanete nakon proteka roka za odustanak, nećete se moći prijaviti naredne dvije godine na Erasmus+ natječaje.
 
Koje sveučilište da odaberem?
To ovisi isključivo o vašim željama i sposobnostima. U prijavi birate tri strana sveučilišta
Prvo odlučite u koju državu želite ići pa suzite izbor na grad i sveučilište. Ili krenite od stranog jezika s kojim se služite kako biste u potpunosti mogli pratiti nastavu. Vrlo je važno unaprijed dobro provjeriti jeste li zaista u mogućnosti otići na pojedino sveučilište ako budete odabrani.
 
Koja su najtraženija sveučilišta?
Mijenjaju se iz godine u godinu i teško je pretpostaviti unaprijed.
 
Kolike su mi šanse da dobijem stipendirano mjesto s obzirom na moje ocjene i broj ECTS bodova?
Ovisi o svim ostalim kandidatima koji se prijave, odnosno njihovim ocjenama i broju ECTS bodova.
 
Kolike su mi šanse da dobijem željeno sveučilište?
Ovisi o tome koja sveučilišta su izabrali svi ostali kandidati koji su se prijavili.
 
Kako se utvrđuje mjesto na bodovnoj listi?
Matematičkim putem – ponderom broja ECTS bodova i prosjeka ocjena.
 
Mogu li mijenjati svoj prvotni odabir sveučilišta i mogu li mijenjati sveučilište za koje sam odabran/na?
Ne.
 
Mogu li biti odabran za razmjenu, a ne dobiti stipendiju?
Da. U tom slučaju studenti koji ipak žele ići, mogu to učiniti u svojstvu zero grant studenta tako da si sami plaćaju boravak ili mogu pričekati eventualni pomak bodovne liste zbog odustanka više rangiranih studenata.
 
Mogu li se prijaviti za razmjenu u trajanju dužem ili kraćem nego je predviđeno ugovorom?
Ne. Ugovoreno trajanje razmjene za svako pojedino sveučilište morate provjeriti u prilozima Natječaja.
 
Koje potvrde mogu ishoditi prije otvaranja Natječaja?
Prije otvaranja Natječaja možete:
1. napisati životopis i motivacijsko pismo 
2. pribaviti potvrdu o znanju jezika. Potvrdu o znanju engleskog/njemačkog jezika možete, između ostalog, pribaviti i na Katedri za strane jezike. Da biste je dobili, morate s indeksom i najmanje dva položena kolegija tog stranog jezika otići na konzultacije na Katedru za strane jezike (potvrdu je sada moguće dobiti e-mailom). Potvrda obvezno mora imati potpis predavača i pečat fakulteta.
 
Gdje mogu dobiti potvrdu o prijepisu dosad položenih ispita i ocjena te ostvarenih ECTS bodova (za sve razine studija) ovjeren u studentskoj službi matičnoga fakulteta i potvrdu o upisanom semestru u trenutku prijave na Natječaj (na hrvatskom jeziku)?
Prijepis ocjena možete dobiti na studomatu i u informatičkoj učionici, a potvrdu o upisu u semestar u studentskoj referadi nakon raspisivanja Natječaja (studenti prava putem sustava podrska.pravo.hr, ostali e-mailom). Obvezno provjerite sadrži li Potvrda o upisu u semestar informaciju o upisu u zimski, odnosno ljetni semestar.

Mogu li donijeti potvrdu s ECTS bodovima koja nije još ušla u moj ukupan prosjek i broj bodova?
Ne. Mjerodavna je Potvrda o prijepisu ocjena koja se predaje u trenutku prijave na Natječaj.
 
Što je s mojim statusom za vrijeme razmjene, koju godinu upisujem?
Za ovakva i slična pitanja se obratite se s povjerenjem studentskoj referadi.

Koju razinu studija trebam birati u online prijavnici?
Načelno master, odnosno second za studente prava. 
Ako za pravni studij postoji samo razina bachelor, moguće je odabrati i tako jer je naš studij integrirani bachelor/master.

Datumi početka i kraja razmjene u online prijavnici?
Obavezno provjerite akademski kalendar na stranicama stranog sveučilišta. Također provjerite broj ugovorenih mjeseci sa stranim sveučilištem ovdje
VAŽNO: broj upisanih mjeseci ne smije se razlikovati od broja ugovorenih mjeseci s pojedinim stranim sveučilištem te mora odgovarati upisanim datumima.
 
Gdje moram predati natječajnu dokumentaciju?
Urudžbirati u Pisarnici Pravnog fakulteta s naznakom:
1. svojeg imena i prezimena
2. natječaja za koji se prijavljuje i 
3. n/r Ured za međunarodnu suradnju
 
Što se od predmeta može priznati?
Predmeti koje je student odslušao i položio u sklopu međunarodne mobilnosti mogu se priznati kao predmeti modula samo ako u funkcionalnom smislu odgovaraju usmjerenju i temeljnim obilježjima konkretnog modula. Pritom se ne traži sadržajna podudarnost i/ili istovjetnost s nekim od postojećih predmeta modula, već samo da je riječ o predmetu koji se po svojim obilježjima može smatrati dijelom cjeline koja se u sklopu konkretnog modula obrađuje.

Student može uputiti molbu da mu se određeni predmet koji je odslušao i položio u sklopu međunarodne mobilnosti prizna kao jedan od predmeta modula. Molba se, putem studentske referade, upućuje prodekanu za nastavu. Molba se upućuje i u elektroničkom obliku (studenti prava putem sustava podrska.pravo.hr, ostali e-mailom na posebnom obrascu koji je dostupan na internetskim stranicama fakulteta). Molbi se prilaže prijepis ocjena i ECTS bodova koji su ostvareni u sklopu međunarodne mobilnosti.

Predmeti koje je student odslušao i položio u sklopu međunarodne mobilnosti mogu se priznati kao izborni predmeti. Predmeti koje je student odslušao i položio u sklopu međunarodne mobilnosti ne moraju odgovarati ponudi izbornih predmeta na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu niti se u sadržajnom smislu moraju preklapati s nekim od postojećih izbornih predmeta na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Student može uputiti molbu da mu se određeni predmet koji je odslušao i položio u sklopu međunarodne mobilnosti prizna kao izborni predmet. Molba se, putem studentske referade, u elektroničkom obliku upućuje prodekanu za nastavu (studenti prava putem sustava podrska.pravo.hr, ostali na posebnom obrascu koji je dostupan na internetskim stranicama fakulteta). Molbi se prilaže prijepis ocjena i ECTS bodova koji su ostvareni u sklopu međunarodne mobilnosti.

Nastavni sadržaj koji je student pohađao u sklopu međunarodne mobilnosti može se priznati kao praktične vježbe/pravna klinika/moot courts sadržaj devetog semestra samo ako u funkcionalnom smislu odgovara usmjerenju i temeljnim obilježjima praktičnih vježbi, pravne klinke ili moot court-a koje se izvode na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Student može uputiti molbu da mu se određeni sadržaj koji je pohađao u sklopu međunarodne mobilnosti prizna kao vježbe/pravna klinika/moot courts sadržaj devetog semestra. Molba se, putem studentske referade, u elektroničkom obliku upućuje prodekanu za nastavu (studenti prava putem sustava podrska.pravo.hr, ostali e-mailom na posebnom obrascu koji je dostupan na internetskim stranicama fakulteta). Molbi se prilaže prijepis ECTS bodova ostvarenih u sklopu međunarodne mobilnosti te kurikul (program po kojemu je predmet izvođen na instituciji na kojoj je student boravio, a iz kojega su vidljive nastavne jedinice koje predmet sadržava)