Izjava o izvornosti

Diplomski rad na početku mora sadržavati izjavu autora o izvornosti u obliku:
 


Izjava o izvornosti
 

Ja, (ime i prezime studenta), izjavljujem da je moj diplomski rad izvorni rezultat mojega rada te da se u njegovoj izradi nisam koristio/-la drugim izvorima do onih navedenih u radu.

________________________________

(potpis studenta)

 

 

 

Izjavu o izvornosti u word programu moguće je preuzeti ovdje