Postupak i način predaje konačne verzije završnog rada

U skladu s člankom 40. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN94/2013) studenti su dužni svoj završni rad na integriranom preddiplomskom i diplomskom studiju predati u odgovarajućem broju otisnutih primjeraka i u elektronskom obliku u pdf formatu.


U skladu s navedenim odredbama student Pravnog studija dostavlja određeni broj otisnutih primjeraka rada prije obrane na katedru predmeta iz kojeg brani diplomski rad


Nakon obrane diplomskog rada, studenti su dužni dostaviti u referadu pravnog studija, u svrhu evidencije završetka studija i postupka pohranjivanja podataka o diplomskim i završnim radovima, dostaviti:

 1. Indeks,
 2. Obrazac prijave diplomskog rada, popunjen od strane mentora i povjerenstva za obranu. Na obrascu u dijelu "Prijava rada" student svojim potpisom daje suglasnost za objavljivanje podataka o završnom/diplomskom radu,
 3. Jedan primjerak diplomskog rada u otisnutom i uvezanom obliku, te pored toga i primjerak rada na tvrdom mediju (CD ili DVD), obvezno u PDF formatu.
 4. Student u referadu studija uz uvezani rad u tiskanom obliku dostavlja uz rad slijedeće podatke na tvrdom mediju (CD ili DVD mediju):
  1. cjelokupni završni/diplomski rad u pdf formatu,
  2. cjelokupni završni/diplomski rad u word formatu (.doc ili .docx), 
  3. poseban word dokument sa slijedećim podacima o radu:
   1. Sažetak rada – citirani dio sažetka iz završnog/diplomskog rada (do 20 rečenica najviše), 
   2. Ključne riječi – obvezno navesti ključne riječi za koje se smatra da kao pojmovi opisuju temeljni sadržaj rada (od 6 do 8 ključnih riječi)

Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu je u skladu s zakonskim odredbama dužan pohranjivati podatke o diplomskim i završnim radovima u digitalnom obliku. Pravni fakultet za pohranjivanje navedenih podataka koristi digitalni akademski arhiv i repozitorij „Dabar“ koji je važna komponenta nacionalne e-infrastrukutre u sustavu znanosti i visokog obrazovanja (https://dabar.srce.hr/). Dabar razvija i održava Sveučilišni računski centar (Srce) u suradnji s partnerskim ustanovama iz akademske i istraživačke zajednice i u suradnji s Nacionalnom i sveučilišnom knjižnicom u Zagrebu. Kroz sustav „Dabar“ ustanove na svojoj internetskoj domeni dobivaju instalirano i održavano repozitorijsko rješenje za dugoročnu pohranu i diseminaciju digitalnih sadržaja.