Postupak prijave diplomskog rada

Za prijavu teme diplomskog rada nakon upisanog sadržaja Napredni seminar – diplomski rad i dodijele mentora student je dužan nabaviti obrazac za prijavu diplomskog rada (dostupan u rubrici "Obrasci" ili u Knjižari Pravnog fakulteta, Trg Republike Hrvatske 3) i javiti se dodijeljenom mentoru za utvrđivanje teme rada.


Nakon položenih svih ispita a prije obrane diplomskog rada student donosi obrazac „Prijava diplomskog rada“ sa zadanom temom i potpisan od strane mentora te sa indeksom (indeksima) u studentsku referadu, sobu 51/II kat radi ishođenja zabilješke o stečenim uvjetima za obranu diplomskog rada.