POSLIJEDIPLOMSKI STUDIJ - ODABRANA POGLAVLJA IZ GERONTOLOGIJE:
ODABRANA POGLAVLJA IZ GERONTOLOGIJE

 

NAZIV KOLEGIJA: ODABRANA POGLAVLJA IZ GERONTOLOGIJE
Nositelj: Doc. dr. sc. Ana Štambuk
 
OKVIRNI SADRŽAJ PREDMETA:
Metodologija istraživanja u gerontologiji; Socijalna politika i starenje; Demografski procesi i njihov utjecaj na položaj starijih osoba u društvu;Uloga socijalnog radnika u primarnoj, sekundarnoj i tercijarnoj intervenciji u radu sa starijim osobama; Oboljelost i smrtnost starije populacije; Psihijatrijske bolesti u starosti; Demencije; Servisi za pomoć; Komunikacija sa starijim osobama različitih oštećenja; Tehnika dosjećanja i životnog pregleda; Individualni i grupni rad sa starijim osobama.Gubici u starosti.
 
 
 
 
RAZVIJANJE OPĆIH I SPECIFIČNIH KOMPETENCIJA (znanja i vještina):
Studenti će naučiti teorijska znanja vezana uz sadržaj predmeta, a vještine koje će naučiti su: komunikacija sa starijim ljudima različitih oštećenja, tehniku dosjećanja i životnog pregleda, organizaciju socijalnog rada sa starijim osobama na lokalnoj i makro razini, individualni i grupni rad sa starijim osobama.
 
OBLICI PROVOĐENJA NASTAVE I NAČIN PROVJERE ZNANJA:
Nastava će se provoditi kroz predavanja s vježbama iskustvenog učenja.  Znanje će biti provjereno pismenim kolokvijem na kraju održane nastave.
 
POPIS LITERATURE POTREBAN ZA STUDIJ I POLAGANJE ISPITA:
1.      Beaver, M.L., Miller, D.A. (1992.) Clinical social work practice with the elderly. Belmont: Wadsworth Publishing Company.
 
2.      Schaie, K.W., Willis, S.L. (2001.) Metodologija istraživanja razvoja odraslih i starenja.U: Schaie, K.W., Willis, S.L. (ur.) Psihologija odrasle dobi i starenja. Jastrebarsko: Naklada Slap, 107-128.
 
3.      Duraković, Z. (1990.) Medicina starije životne dobi, Zagreb: Naprijed, 289-338.
 
 

POPIS LITERATURE KOJA SE PREPORUČUJE KAO DOPUNSKA:
 
1.Despot-Lučanin, J. (2003.) Iskustvo starenja. Jastrebarskko: Naklada Slap.
 
2.Relevantni tekstovi u časopisima: Research on Aging, Journal of Applied Gerontology, Journal of European Social Policy, Ljetopis studijskog centra socijalnog rada, Revija za socijalnu politiku.
 
 

 
 
NAČIN POLAGANJA ISPITA:
Ispit će se polagati usmeno.
 
 
NAČIN PRAĆENJA KVALITETE I USPJEŠNOSTI IZVEDBE PREDMETA:
Nakon završene nastave studenti će pismeno i anonimno   evaluirati održanu nastavu i to u odnosu na: sadržaj, način izvođenja, pripremljenost nastavnika i preporuke vezane uz unapređenje nastave.

Obavijesti
Repozitorij
Repozitorij je prazan