OPĆE INFORMACIJE O PREDMETU:
Kreativne metode u socijalnom radu
Kreativne metode u socijalnom radu
Studij: Socijalni rad - 6. semestar
Šifra: 37661
ECTS: 3.0
Nositelji: prof. dr. sc. Kristina Urbanc
Ispitni rokovi:
  • 12. 06. 2024.
  • 26. 06. 2024.
  • 10. 07. 2024.
  • 28. 08. 2024.
  • 11. 09. 2024.
Prijava ispita: Studomat
Osnovni podaci
Kreativne metode u socijalnom radu Socijalni rad - 6. semestar
3.0 37661
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Kristina Urbanc

Srijedom od 11:00 do 13:00 sati

Nazorova 51, soba 21
Literatura
OBVEZNA: Urbanc, K.; Interna skripta; , str
OBVEZNA: Urbanc, K. i Kletečki Radović, M.; Aktivno učenje i kritičko mišljenje u kontekstu supervizijskog, edukacijskog i pomažućeg odnosa; Ljetopis socijalnog rada, 14 (2) (2007), str. 355-367
OBVEZNA: Koller-Trbović, N. i Žižak, A.; Participacija korisnika u procesu procjene potreba i planiranja intervencija: Socijalno pedagoški pristup; Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet (2005), str
PREPORUČENA: Sewpaul, V. i Jones, D.; Global standards for social work education and training; Social Work education, 23 (5) (2004), str. 493-513
PREPORUČENA: 5. Beresford, P., Branfield, F., Taylor, J., Brennan, M. Sartori, A., Lalani i Wise, G.; Working together for Better Social Work Education; Social Work Education, 25 (4) (2006), str
Opis predmeta
Tijekom izbornog kolegija studenti se upoznaju s određenjem, načelima i nekim tehnikama korištenja kreativnih metoda u različitim kontekstima socijalnog rada: u edukaciji, u pomažućem procesu te u kontekstu supervizije. Kolegij se odvija u obliku radionica gdje studenti stječu vlastita iskustva upotrebe pojedinih tehnika (scenske ekspresije, likovnog izražavanja, korištenja priča, bajki, filmova) u radu s grupama i pojedincima. Kako je pristup u nastavi ovog kolegija pretežno iskustven, studenti su obavezni prisustvovati radionicama.
Ispitni rokovi
12. 06. 2024.
26. 06. 2024.
10. 07. 2024.
28. 08. 2024.
11. 09. 2024.