SOCIJALNI PROBLEMI I RIZICI U ŽIVOTNOJ PERSPEKTIVI:
Socijalni problemi i rizici u životnoj perspektivi
Socijalni problemi i rizici u životnoj perspektivi
Studij: Socijalna politika - 1. semestar
Socijalni rad - 1. semestar
Šifra: 166843
ECTS: 5.0
Nositelji: prof. dr. sc. Marina Ajduković
prof. dr. sc. Olja Družić Ljubotina
Ispitni rokovi:
  • 15. 06. 2024.
  • 30. 08. 2024.
  • 30. 09. 2024.
Prijava ispita: Studomat
Osnovni podaci
Socijalni problemi i rizici u životnoj perspektivi Socijalna politika - 1. semestar
Socijalni rad - 1. semestar
5.0 166843
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Marina Ajduković

Ponedjeljkom od 12 do 13,30

Individualne konzultacije se dogovaraju e-malom

marina.ajdukovic@pravo.hr

Nazorova 51, soba Nazorova 51, soba 23/I
prof. dr. sc. Olja Družić Ljubotina

Ponedjeljkom od 12:00 do 13:00 sati

Nazorova 51, soba 21
Literatura
Adams, R., Dominelli, L. Payne, M. (Eds.); Social work: Themes, issues and critical debates; Palgrave (2002), str
Ajduković, M.; Socijalni problemi, socijalni rizici i suvremeni socijalni rad; Revija za socijalnu politiku (2008), str. 395 - 414
Ajduković, M. Rajter, M.; Obiteljski ekonomski stres kao čimbenik rizika za nasilne odgojne postupke i psihosocijalnu dobrobit djece; Naklada Slap i Hrvatsko psihološko društvo (2014), str. 353-375
Barkan, E.S.; A Primer on Social Problems; http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ (2012), str
Družić Ljubotina, O. Kletečki Radović, M.; Siromaštvo i socijalni rad: Koliko je siromaštvo doista tema socijalnog rada?; Ljetopis socijalnog rada (2011), str. 5-29
Družić Ljubotina, O.; Siromaštvo kao izazov za socijalni rad u kontekstu ekonomske krize u Hrvatskoj; Ljetopis socijalnog rada (2013), str. 187-204
Mooney, L. A., Knox, D. Schacht, C.; Understanding social problems; Wadsworth (2006), str
Rubington, E. i Weinberg. M.S.; The study of social problems: Seven perspectives (6th edition); Oxford University Press (2003), str
Žganec, N. Miljenović, A.; Multikulturalizam u socijalnom radu; Revija za socijalnu politiku (2011), str. 331-330
Opis predmeta
1. Razvoj teorijski i empirijski utemeljenog razumijevanja (novih) socijalnih problema i (novih) socijalnih rizika.
2. Razumijevanje kostruktivizma i postmodernzma u suvremenom pristupu socijalnim problemi ma i socijalnim rizicima .
3. Razumijevanje povezanosti ekonomskih teškoća i emocionalnih i ponašajnih probleme različitih skupina populacije.
4. Poticanje kritičnosti na obilježja i domete empirijskih istraživanja i novih teorijske pristupe socijalnim problemima i socijalnim rizicima.
Ispitni rokovi
15. 06. 2024.
30. 08. 2024.
30. 09. 2024.
Obavijesti