SUDSKA PSIHOLOGIJA:
Sudska psihologija
Sudska psihologija
Studij: Kaznenopravne znanosti - 1. semestar
Šifra: 166796
ECTS: 3.0
Nositelji: prof. dr. sc. Marina Ajduković
Osnovni podaci
Sudska psihologija Kaznenopravne znanosti - 1. semestar
3.0 166796
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Marina Ajduković

Ponedjeljkom od 12 do 13,30

Individualne konzultacije se dogovaraju e-malom

marina.ajdukovic@pravo.hr

Nazorova 51, soba Nazorova 51, soba 23/I
Literatura
Costanzo, M. + Krauss, D.; Forensic and Legal Psychology: Psychological Science Applied to Law (2nd Edition); Worth Publishers (2015)
Ajduković, M.; Psihologijski aspekti donošenja odluka u kaznenom postupku; Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu, 2 (2) (1995), str. 292-307
Ljubin, T.; Kako povećati dosjećanje svjedoka: kognitivni intervju; Policija i sigurnost (2000), str. 187-199
Peto-Kujundžić, L.; Dijete kao svjedok; Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu, 11 (1) (2004), str. 111-118
Zorić, J.; Forenzični (postupni) intervju; Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu, 11 (1) (2004), str. 119-142
Zorić, J. i Mikuš, Lj.; Procjena sposobnosti za svjedočenje i ocjena vjerodostojnosti iskaza svjedoka u postupcima za kaznena djela na štetu djece; Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu, 14 (1) (2007), str. 41-75
Zorić, J. (ur.); Forenzični intervju s djetetom; Zagreb: Hrvatsko psihološko društvo (2008), str. Poglavlje po izboru
Ajduković, M., Herceg, B., Radić, I., Novokment, A.. Vukušić, I.; Stavova studenata prava prema kaznenom pravnom sustavu; Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, 62 (3) (2012), str. 809-851
Opis predmeta
Ciljevi kolegija
Nakon uspješno savladanog predmeta student (postdiplomant) će moći:
- objasniti područje i specifični doprinos psihologije razumijevanju procjenjivanja i odlučivanja u kaznenom postupku
- kritički vrednovati i prepoznati važnost, doprinos i kompleksnost istraživanja u području sudske psihologije
- razumjeti i objasniti procese socijalne kognicije i njihov značaj u ponašanju različitih procesnih sudionika
- definirati i uočiti područja znanstvenog doprinosa sudske psihologije razumijevanju kaznenog postupka i njegovih dionika

Sadržaj kolegija
Metode sudske psihologije. Suvremena istraživanja psiholoških aspekta iskaza. Iskaz traumatiziranih osoba. Socijalna kognicija. Socijalni utjecaji i svjedočenje. Psihološki aspekti odlučivanja u KP. Odabrane teme - psihologija iskaza djece, psihološki aspekti nasilja u obitelji.
Ispitni rokovi
Detaljne informacije
Intelektualne (kognitivne) vještine:

Nakon uspješno savladanog predmeta student (postdiplomant) će moći:

-          interpretirati i raspoznati  ključne psihološke aspekt iskaza i normativnog i deskriptivnog modela odlučivanja u kaznenom postupku;

-          demonstrirati stečena znanja u primjeni kriterija i procjeni vjerodostojnosti iskaza;

-          primijeniti znanje u planiranju, provođenju i evaluiranju psihološke podrške svjedocima;

-          koristiti i na ispravan način interpretirati znanja iz područja psihotraumatologije za primjenu propise s područja kaznenog gospodarskog prava u radu sa žrtvama, počiniteljima i svjedocima kazneni djela.

Praktične i generičke vještine:

Nakon uspješno savladanog predmeta student (postdiplomant) će moći:

-          ocijeniti kvalitetu i vrednovati istraživanja u području sudske psihologije

-          prezentirati u javnosti stečena i usvojena znanja te predstaviti ishode učenja;

-          izražavati se precizno i jasno u sadržajima vezanim uz psihologiju;

-          unaprjeđivati komunikacijske i analitičke vještine te stečena znanja;

-          sudjelovati u planiranju istraživanja.

Povezivanje ishoda učenja i provjere znanja:

Praćenje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i oblici provjere znanja

  1. Problemski zadaci za provjeru ishoda učenja
  2. Analiza slučajeva

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih kompetencija

Usmeni ispit za provjeru ishoda učenja s fokusom na znanje, razumijevanje i kritičko propitivanje

Analiza znanstvena članka po izboru studenta iz područja sudska psihologije

 

Obveze studenata

Aktivno sudjelovanje na nastavi

Poslijediplomanti trebaju obraditi još jedan rad na engleskom ili njemačkom jeziku kojim će produbiti neku od tema od  značaja za sadržaj kolegija.  Za ispit priredi sažetak rada na cca 2 kartice uz jasno navođenje izvornog rada i svoj kritički osvrt.

Obavijesti