OPĆE INFORMACIJE O PREDMETU:
Uvod u socijalnu pedagogiju
Uvod u socijalnu pedagogiju
Studij: Socijalni rad - 2. semestar
Šifra: 43942
ECTS: 3.0
Nositelji: doc. dr. sc. Dora Dodig Hundrić
Ispitni rokovi:
  • 11. 06. 2024.
  • 25. 06. 2024.
  • 09. 07. 2024.
  • 27. 08. 2024.
  • 10. 09. 2024.
Prijava ispita: Studomat
Osnovni podaci
Uvod u socijalnu pedagogiju Socijalni rad - 2. semestar
3.0 43942
Nositelj Konzultacije Lokacija
doc. dr. sc. Dora Dodig Hundrić
Literatura
OBVEZNA: Bouillet, D., Uzelac, S.; Osnove socijalne pedagogije; Zagreb: Školska knjiga (izabrana poglavlja) (2007), str
PREPORUČENA: Žižak, A.; Teorijske osnove intervencija; Zagreb: Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet (izabrana poglavlja) (2010), str
PREPORUČENA: Poldrugač, Z., Bouillet, D., Ricijaš, N.; Socijalna pedagogija - znanost, profesija i praksa u Hrvatskoj; Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet (izabrana poglavlja) (2011), str
PREPORUČENA: Huić, A., Ricijaš, N., Branica, V.; Kako definirati i mjeriti kompetencije studenata; Ljetopis studijskog centra socijalnog rada, 12, 2, . (2010), str. 195-221
Opis predmeta
Kolegij Uvod u socijalnu pedagogiju ima za cilj upoznati studente s bitnim konceptima socijalne pedagogije, uvesti studente u kompleksnu problematiku poremećaja u ponašanju djece i mladih kao i ladih s posebnim potrebama, ukazati na važnosti znanstvenih, teorijskih i praktičnih aspekata socijalnopedagoških intervencija naglašavajući potrebu interdisciplinarnoga pristupa.
Sadržaj predmeta
Suvremena socijalna pedagogija: definicija, predmet, temeljni teorijski koncepti;
Znanstvena utemeljenost socijalne pedagogije;
Odnos socijalne pedagogije i drugih pomažućih profesija (osobito socijalnog rada);
Pojmovno određenje poremećaja u ponašanju (terminološka pitanja, definicije, klasifikacije, kriteriji kategoriziranja);
Etiologija poremećaja u ponašanju: multikauzalnost, dijalektičnost i dinamičnost;
Pojmovno određenje socijalne integracije (odgoja osoba s poremećajima u ponašanju);
Važnost etike u socijalnopedagoškim intervencijama;
Specifičnosti socijalnopedagoških intervencija (kontinuum intervencija);
Značaj timskog rada u socijalnoj integraciji osoba s poremećajima u ponašanju
Ispitni rokovi
11. 06. 2024.
25. 06. 2024.
09. 07. 2024.
27. 08. 2024.
10. 09. 2024.