REPOZITORIJ ZAVRŠNIH RADOVA STUDENATA:
Repozitorij završnih radova studenata

Sukladno čl. 83. st. 11. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju,

Završne radove studija sveučilišta i fakulteti dužni su trajno objaviti na javnoj internetskoj bazi sveučilišne knjižnice u sastavu sveučilišta te kopirati u javnu internetsku bazu završnih radova Nacionalne i sveučilišne knjižnice. 

Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu objavljuje završne radove studenata u bazi Dabar (Digitalni akademski arhivi i repozitoriji), koja je dostupna na adresi https://repozitorij.pravo.unizg.hr/

Upiti u vezi repozitorija završnih radova: referada@pravo.hr