PRAKTIČNE VJEŽBE:
Sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij Pravo
Praktične vježbe

U skladu s odredbama Pravilnika o studiju (čl. 14. i  čl. 15.) studentice/studenti su dužni obaviti praktični dio nastave nakon upisa sadržaja Praktične vježbe u skladu s izvedbenim planom integriranog preddiplomskog i diplomskog pravnog studija.

Prijava za obavljanje prakse i odabir ustanova, ureda ili društava s kojima Fakultet ima sklopljen sporazum obavlja se putem aplikacije Praktična nastava na mrežnim stranicama Fakulteta https://intranet.pravo.hr/studij/integrirani-pravni/peta-godina/prakticne-vjezbe/aplikacija.

Ako odvjetnički ili javnobilježnički ured u kojem studentica/student želi obaviti praksu nije naveden u aplikaciji na popisu ureda upit i prijedlog za evidenciju ureda u aplikaciju može se uputiti na krunoslav.fuckor@pravo.hr   

Za sve upite studenti se mogu obratiti matičnoj studentskoj referadi ili putem e-maila: referada@pravo.hr


Repozitorij