Izjava o izvornosti

Diplomski rad na početku mora sadržavati izjavu autora o izvornosti u obliku:

 

Izjava o izvornosti

Ja, (ime i prezime studenta), izjavljujem da je moj diplomski rad izvorni rezultat mojega rada te da se u njegovoj izradi nisam koristio/-la drugim izvorima do onih navedenih u radu.

________________________________

(potpis studenta)