Upute za pristup i nakon održane obrane diplomskog rada

Nakon održane obrane potrebno je na mail studentske službe dostaviti sljedeće:

a) cjelokupni diplomski rad u pdf formatu
b) cjelokupni diplomski rad u word formatu
c) poseban word dokument sa slijedećim podacima o radu:

i.) Sažetak rada – citirani dio sažetka iz diplomskog rada (do 20 rečenica najviše)
ii.) Ključne riječi – obvezno navesti ključne riječi za koje se smatra da kao pojmovi opisuju temeljni sadržaj rada (od 6 do 8 ključnih riječi)

d) potvrda uplate na iznos od 500,00 kn

Podaci za uplatu:
    IBAN Fakulteta; HR9823600001101264729,
    Model; HR00,
    Poziv na broj; 1011-JMBAG,
    Svrha; izrada diplome sa promocijom


    Uplate se mogu obaviti u bilo kojoj poslovnici banke ili pošte ili Internet bankarstvom


Svakako provjerite upisane ocjene u studomatu i napominjemo da diplomski rad na početku mora sadržavati sljedeću izjavu o odgovornosti:


Izjava o izvornosti

Ja, ____________________ (ime i prezime studenta), izjavljujem da je moj diplomski  rad izvorni rezultat mojega rada te da se u njegovoj izradi nisam koristio/-la drugim izvorima do onih navedenih u radu.   
                                                                                   ____________________________
                                                                                               (potpis studenta)

 
 
Nakon obrane diplomskog rada Vaš mentor studentskoj službi dostavlja popunjeni ispitni zapisnik sa obrane.

Obrazac za prijavu teme i obranu dostupan je za preuzimanje na 
Obrasci - Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni pravni studij (unizg.hr) 
(Vi popunjavate prvi dio, a mentor drugi dio zapisnika.)

Obrazac Agencije za znanost i visoko obrazovanje dostupan za preuzimanje na
Obrasci - Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni pravni studij (unizg.hr) 
(Ispunjavate ga na način koji Vam je najjednostavnije (može word, a može i u PDF-u).


Sve navedeno molimo poslati na mail studentske službe. 


Nakon što zaprimimo sve navedene podatke (od Vas i od mentora) uvjerenje o diplomiranju biti će gotovo u periodu od nekoliko dana.