"PRAKTIČNE VJEŽBE" 9. SEMESTRA - POSTUPAK PRIJAVE I OBAVLJANJA:
Sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij Pravo
"Praktične vježbe" 9. semestra - postupak prijave i obavljanja

Prema odredbama Pravilnika o studiju (čl. 14. i čl. 15.) studenti su dužni obaviti praktični dio nastave nakon upisa sadržaja "Praktične vježbe" u skladu s izvedbenim planom integriranog preddiplomskog i diplomskog pravnog studija.

Prijava za obavljanje Praktičnih vježbi kao prakse i odabir ustanova, ureda ili društava s kojima Fakultet ima sklopljen sporazum obavlja se putem aplikacije Praktična nastava na mrežnim stranicama Fakulteta.

Upute za rad s aplikacijom studenti mogu preuzeti ovdje.

Popis ustanova, ureda ili društava s kojima Fakultet ima sporazum može se vidjeti pri odabiru u aplikaciji.

Ako ured u kojem student želi obaviti praksu nije naveden u aplikaciji na popisu ureda, upit i prijedlog za evidenciju ureda u aplikaciju može se uputiti u referadu studija na e-mail: praksa@pravo.hr (ili referada@pravo.hr).

Iznimno, studenti koji su započeli obavljati praktične vježbe u nekim od ureda do zaključno 8. veljače 2017. nisu dužni prijaviti i odabrati urede putem aplikacije . Za navedene studente evidentiranje obavljenih praktičnih vježbi bit će moguće donošenjem indeksa, obrasca i dnevnika rada najkasnije do 31. ožujka 2017. god. Nakon navedenog termina evidentiranje praktičnih vježbi koje su započete prije 8. veljače neće biti priznato.

Studenti koji su obavili praksu u navedenim uredima, a nisu upisali i nemaju uvjet za upis sadržaja u 2016/17. akad. god., mogu podnijeti molbu za priznavanje obavljene prakse i uz molbu dostaviti obrazac o obavljenoj praksi i dnevnik rada. Molbe koje se zaprime zaključno do 31. ožujka 2017. god. bit će razmatrane. Molbe podnesene nakon proteka roka neće se razmatrati.

Studenti se mogu obratiti matičnoj studentskoj referadi sa svim upitima (izravno ili putem e-maila: referada@pravo.hr).