BROJ 1:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu
Sadržaj:

Radovi:

 

 • Prof. dr. sc. Željko Potočnjak: Glavne značajke kapitalno financiranog obveznog dijela hrvatskog mirovinskog sustava
 • Doc. dr. sc. Vilim Bouček: opće odredbe stvarnog statuta - prinos tezama za nacrt novog hrvatskog zakona o međunarodnom privatnom pravu
 • Dr. sc. Jasenko Marin: Treba li Republika Hrvatska pristupiti protokolu iz 1996. o izmjeni konvencije o ograničenju odgovornosti za pomorske tražbine, iz 1976.?
 • Prof. dr. sc. Duško Lozina, Mirko Klarić, dipl. iur.: Hijerarhijsko uređenje Katoličke crkve
 • Mr. sc. Ðorde Gardašević: Teorija prava Kaplowa i Shavella: izazov načelu pravičnosti
 • Mr. sc. Nikola Mijatović: Financijska sudbenost u Njemačkoj

 

Poseban prilog - poziv na raspravu:

 

 • Mr. sc. Daša Poredoš, Branka Pirija, dr.med., Davor Planinec, dipl. etn.: Eutanazija - ubojstvo modernog doba

 

Prikazi:

 

 • Jakša Barbić: Pravo društava. Knjiga treca. Društva osoba. (mr. sc. Hrvoje Markovinovic)
 • Jelčić, Božidar / Lončarić-Horvat, Olivera / Šimović, Jure / Arbutina, Hrvoje : Financijsko pravo i financijska znanost (mr. sc. Nikola Mijatović)
 • Susan Šarčević, Nina Sokol, Vladimira Topolnik: Njemački za pravnike I (Vera Feric, prof.)
 • Šesta francuska Republika?(Revue du Droit public et de la science politique en France et a l' etranger, Numero special 1 / 2 2002) (doc. dr. sc. Biljana Tomljanović)
 • Manjine i prekogranična suradnja u alpsko - jadranskom prostoru (doc. dr. sc. Mario Jelušić)
 • Znanstveni skup: međunarodnopravni aspekti raspada države (Trpimir Šošic, dipl. iur.)

 

Fakultetska kronika (Stjepan Lice, dipl. iur.)

 

Pravna bibliografija (Ana Šaric-Radocaj, prof.; Marino Jureković, dipl. iur)