PRIKAZ / REVIEW:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu
Mario Krešić: Kontinentalna teorija prava u 20. stoljeću

Kontinentalna teorija prava u 20. stoljeću. Prikaz knjige: Enrico Pattaro i Corrado Roversi (ur.), Legal Philosophy in the Twentieth Century: The Civil Law World, Springer, 2016.

 

Dr. sc. Mario Krešić, docent Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 14, Zagreb; mario.kresic@pravo.hr; ORCID ID: orcid.org/0000-0002-0014-4157

 

Sažetak
Teorija prava nastala je u drugoj polovici 19. stoljeća odvajanjem od opće filozofije i pravne znanosti. Povijesni prikazi pravaca razmišljanja, metodoloških pristupa, utjecaja filozofskih ideja i rasprava oko spornih pitanja koji su obilježili razvoj ove znanstvene discipline mogu doprinijeti njezinu boljem razumijevanju. Pregledi trendova koji obilježavaju njezin suvremeni razvoj mogu doprinijeti lakšem definiranju teorijskih i praktičnih problema današnjeg prava. Oba doprinosa uspješno su ostvarena u djelu Legal Philosophy in the Twentieth Century: The Civil Law World (dalje u tekstu: LP), čiji su urednici Enrico Pattaro i Corrado Roversi. Ovaj dvanaesti pothvat iz teorije prava izdavač Springer objavio je 2016. godine.
Prikaz kontinentalne teorije prava 20. stoljeća podijeljen je u dvije knjige. Prva opisuje njezin razvoj u različitim državama kontinentalne Europe i Latinske Amerike, uključujući i prikaz hrvatske teorije prava. U drugoj knjizi najprije je u trima zasebnim dijelovima prikazan razvoj prirodnopravne teorije, pravnog pozitivizma i pravnog realizma, a neokonstitucionalistička teorija obrađena je u sklopu prikaza prirodnopravne i pozitivnopravne teorije. Nakon prikaza navedenih pravaca četvrti dio posvećen je teorijama o pravnom rasuđivanju i pravnoj logici.

Ključne riječi: teorija prava; filozofija prava; prirodnopravne teorije; pravni realizam; pravni pozitivizam; pravno rasuđivanje

Puni tekst: https://hrcak.srce.hr/193113

Stranice: 1043 - 1050

________________________________________________________________________________________________________

 

Continental Legal Theory in the 20th Century. Book review: Enrico Pattaro and Corrado Roversi (eds.), Legal Philosophy in the Twentieth Century: The Civil Law World, Springer, 2016

 

Mario Krešić, Ph. D., Assistant Professor, Faculty of Law, University of Zagreb, Trg Republike Hrvatske 14, Zagreb; mario.kresic@pravo.hr; ORCID ID: orcid.org/0000-0002-0014-4157

 

Summary
The theory of law as discipline appeared in the second half of the 19th century by separating from general philosophy and legal science. Historical reviews of the streams of thought, methodological approaches, influences of philosophical ideas, and discussion of controversial issues that have marked the development of this scientific discipline can contribute to its better understanding. Overview of trends that mark its contemporary development can contribute to the easier definition of the theoretical and practical problems of today's law. Both contributions have been successfully realized in the “Legal Philosophy in the Twentieth Century: The Civil Law World”, edited by Enrico Pattaro and Corrado Roversi. This twelfth endeavour in researching the theory of law was published by Springer in 2016. The presentation of the continental theory of law of the 20th century is divided into two tomes. The first one describes its development in various states of the continental Europe and Latin America, including the overview of the Croatian theory of law. In the second book, natural law theory, legal positivism and legal realism are described in three separate parts with neoconstitutionalist theory elaborated in the context of the of natural law and positive law theories. Following the overview of these main traditions of approaching law, the fourth part is devoted to theories of legal reasoning and legal logic.

Keywords: theory of law; legal philosophy; natural law theories; legal realism; legal positivism; legal reasoning

Full text: https://hrcak.srce.hr/193113

Pages: 1043 - 1050