JAN TORJANAC, SINIŠA PETROVIĆ:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu
Jan Torjanac, Siniša Petrović: Odgovorno kreditiranje de lege lata i de lege ferenda – uloga HROK-a

Odgovorno kreditiranje de lege lata i de lege ferenda – uloga Hrvatskog registra obveza po kreditima

 

Jan Torjanac, mag. iur., odvjetnički vježbenik u odvjetničkom društvu Korper i partneri, Prilaz Gjure Deželića 16, Zagreb; jtorjanac@gmail.com; ORCID ID: orcid.org/0000-0003-4801-6178

Dr. sc. Siniša Petrović, profesor Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 14, Zagreb; sinisa.petrovic@pravo.hr; ORCID ID: orcid.org/0000-0001-9934-891X

 

Sažetak
Kreditni registar jedan je od kotačića u okviru postupka procjene kreditne sposobnosti, koji je u svjetskim razmjerima postao neizostavan dio financijske infrastrukture današnjice. U Republici Hrvatskoj djeluje Hrvatski registar obveza po kreditima d.o.o., trgovačko društvo koje vodi sustav koji omogućuje razmjenu podataka o zaduženosti i urednosti u podmirivanju obveza određene osobe iz baza podataka uključenih u registar te sačinjavanje kreditnog izvješća za tu osobu korištenjem tih podataka. U radu se analizira uloga HROK-a te kako on može doprinijeti odgovornijem kreditiranju, pa se njegova djelatnost razmatra u kontekstu odnosa aktera u procesu procjene kreditne sposobnosti – kreditne institucije, potrošača i samog HROK-a. Na taj se način uspoređuje aktivnost HROK-a i njegovo pravno okružje s europskim i svjetskim inačicama, napose u državama članicama EU-a, a posebice u Njemačkoj. Postavljaju se pitanja usklađenosti pravne regulative koja se dotiče HROK-a s pravnom stečevinom EU-a te ima li prostora za izmjenu u smislu širenja funkcija HROK-a i njegove baze podataka te postiže li se i kako ravnoteža između slobodnog protoka podataka i prava potrošača na zaštitu podataka. Konačno, predlažu se modeli i promjena regulative tako da se olakša pristup potrošačima HROK-u te kojih bi rezultat bila i proaktivnija uloga HROK-a u pružanju građanima pravne pomoći i financijske edukacije širih razmjera.

Ključne riječi: Hrvatski registar obveza po kreditimaodgovorno kreditiranjeprocjena kreditne sposobnostizaštita osobnih podatakapravna stečevina

Hrčak ID: 227077

URI: https://hrcak.srce.hr/227077

Stranice: 487 - 519

_______________________________________________________________________________________________________

Responsible Lending de lege lata and de lege ferenda – The Role of the Croatian Credit Bureau

 

Jan Torjanac, mag. iur., Legal Trainee, Law Firm Korper&partneri, Prilaz Gjure Deželića 16, Zagreb; jtorjanac@gmail.com; ORCID ID: orcid.org/0000-0003-4801-6178.

Siniša Petrović, Ph. D., Professor, Faculty of Law, University of Zagreb, Trg Republike Hrvatske 14, Zagreb; sinisa.petrovic@pravo.hr; ORCID ID: orcid.org/0000-0001-9934-891X

 

Summary
The credit bureau is one of the key elements within the creditworthiness assessment process, which has become an indispensable part of today's financial infrastructure on a global scale. In the Republic of Croatia, a company called the Croatian Credit Bureau Ltd. (HROK) runs a system (HROK) for the exchange of information on indebtedness and orderliness in meeting the obligations of a particular person from the Bureau’s databases, for making credit reports regarding the person in question using this information. The paper analyzes the role of HROK and how it can contribute to more responsible lending by discussing its activity in the context of relations between parties involved in the creditworthiness assessment process - the credit institution (user), the consumer (client) and HROK itself. It furthermore compares the activity of HROK and its legal environment with its European and global counterparts, especially within the EU member states, most notably Germany. There are issues of compliance of the legal regulations pertaining to HROK with the acquis communautaire, and the question arises whether there is room for change in terms of a possible extension of its functions and its database, and whether the balance between the free flow of data and consumers' right to data protection is being struck and how. The paper finally proposes models of change in the legal system that would facilitate access to HROK and give the bureau a more proactive role in providing citizens with both legal and financial education on a wider scale.

Key words: Croatian Credit Bureauresponsible lendingcreditworthiness assessmentpersonal data protectionacquis communautaire

Hrčak ID: 227077

URI: https://hrcak.srce.hr/227077

Pages: 487 - 519