ŽELJKA PRIMORAC, NENAD MILETIĆ:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu

EUROPSKI PRAVNI KONTEKST IZVANSUDSKOG RJEŠAVANJA SPOROVA IZ UGOVORA O OBVEZNOM OSIGURANJU OD AUTOODGOVORNOSTI S POSEBNIM OSVRTOM NA OSIGURATELJNU PRAKSU

 

Doc. dr. sc. Željka Primorac, docentica Pravnog fakulteta Sveučilišta u Splitu, Domovinskog rata 8, Split; zeljka.primorac@pravst.hr

Nenad Miletić, dipl. iur., sudac Općinskog građanskog suda u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 84, Zagreb; nenad_mltc@yahoo.com

 

EUROPEAN REGULATORY FRAMEWORK OF OUT-OF-COURT DISPUTE RESOLUTION ARISING FROM THE COMPULSORY MOTOR VEHICLE THIRD PARTY LIABILITY INSURANCE CONTRACT WITH A FOCUS ON INSURANCE PRACTICES

 

Željka Primorac, Ph. D., Assistant Professor, Faculty of Law, University of Split, Domovinskog rata 8, Split; zeljka.primorac@pravst.hr

Nenad Miletić, LL. M., Judge, Zagreb Municipal Court, Ulica grada Vukovara 84, Zagreb; nenad_mltc@yahoo.com

 

 

Autori u ovom radu prikazuju i analiziraju normativno uređenje izvansudskog rješavanja osigurateljnih sporova kroz institut europskopravne zaštite potrošača prema Direktivi 2013/11/EU. S obzirom na to da Direktiva 2013/11/EU propisuje izvansudsko rješavanje sporova vezano uz ugovorne obveze koje proizlaze iz ugovora o uslugama, očigledna je njezina primjena i na osiguranje kao uslužnu djelatnost. Na ostvarivanje prava iz ugovora o osiguranju kao potrošačkog ugovora imaju značajan pravni učinak i posebni ciljevi osiguravanja više razine zaštite potrošača prema Uredbi (EU) br. 254/2014. Uspoređujući odgovarajuće norme europskih pravnih izvora s rješenjima unutar nacionalnog zakonodavstva, autori u radu prije svega polaze od odredbe čl. 89. Zakona o osiguranju o obvezi osiguratelja (koja prethodi sklapanju ugovora o osiguranju) pružiti informaciju ugovaratelju osiguranja o načinu rješavanja mogućih sporova i uspostavi postupka izvansudskog rješavanja sporova između osiguranika, odnosno ugovaratelja osiguranja, odnosno potrošača i društva za osiguranje, odnosno ponuditelja osiguranja. Zato autori analiziraju kogentne pravne norme Zakona o obveznim osiguranjima u prometu kojima je u čl. 12. propisan rok od 60 dana od dana primitka odštetnog zahtjeva unutar kojeg je odgovorni osiguratelj dužan riješiti odštetni zahtjev predviđajući mirno rješavanje odštetnog zahtjeva u izvansudskom postupku. Jačanje statusa potrošača u ugovornom odnosu s osigurateljem kao pružateljem

 

Ključne riječi: izvansudsko rješavanje sporova; ugovor o osiguranju od autoodgovornosti; osigurateljna praksa