BOŽENA BULUM - MARIJA PIJACA:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu
Božena Bulum, Marija Pijaca: Pravno uređenje pristupa tržištu tehničko-nautičkih lučkih...

Pravno uređenje pristupa tržištu tehničko-nautičkih lučkih djelatnosti u pravu Europske unije i hrvatskom pravu i njegove posljedice u praksi

 

Dr. sc. Božena Bulum, znanstvena savjetnica u Jadranskom zavodu Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, Augusta Šenoe 4, Zagreb; bbulum@hazu.hr; ORCID ID: orcid.org/0000-0003-4606-9815
Dr. sc. Marija Pijaca, docentica Pomorskog odjela Sveučilišta u Zadru, Mihovila
Pavlinovića 1; mpijaca@unizd.hr; ORCID ID: orcid.org/0000-0002-0709-376X

 

Sažetak
Predmet ovog rada je pristup tržištu i organizacija pružanja tehničko-nautičkih lučkih usluga u pravu Europske unije i Republike Hrvatske. Počevši od 1997. godine, kada je donesena Zelena knjiga o morskim lukama i pomorskoj infrastrukturi (Zelena knjiga) te je najavljeno donošenje europskog zakonodavstava primjenjivog na lučki sektor, ta su pitanja prouzročila najviše sporova među dionicima. Posljedično, prvi pravni akt sekundarnog prava Europske unije o pristupu tržištu lučkih usluga, Uredba 2017/352 o uspostavi okvira za pružanje lučkih usluga i zajedničkih pravila o financijskoj transparentnosti luka, donesena je tek dvadeset godina nakon Zelene knjige. Međutim, tom su Uredbom pitanja pristupa tržištu tehničko-nautičkih lučkih usluga samo djelomično regulirana. Iz tog se razloga u članku osim Uredbe 2017/352 analiziraju svi relevantni izvori prava Europske unije i Republike Hrvatske te se podnose prijedlozi za njihovo unaprjeđenje.

Ključne riječi: tehničko-nautičke lučke djelatnostipristup tržištuUredba 2017/352univerzalne uslugeusluge od općeg gospodarskog interesa

Hrčak ID: 238489

URI: https://hrcak.srce.hr/238489

Stranice: 47-75

____________________________________________________________________________________________________________

 

Legal Regulation of the Access to the Technical-Nautical Port Services Market in EU and Croatian Law and Its Practical Consequences 

 

Božena Bulum, Ph. D., Scientific Adviser, Adriatic Institute of the Croatian Academy of Sciences and Arts, Augusta Šenoe 4, Zagreb; bbulum@hazu.hr; ORCID ID: orcid.org/0000-0003-4606-9815
Marija Pijaca, Ph. D., Assistant Professor, Maritime Department, University of Zadar, Mihovila Pavlinovića 1, Zadar; mpijaca@unizd.hr; ORCID ID: orcid.org/0000-0002-0709-376X

 

Summary
This paper deals with the matters of market access and the organisation of the provision of technical-nautical port services in EU and Croatian law. Since 1997, when the Green Paper on Seaports and Maritime Infrastructure (Green Paper) was adopted and the enactment of European legislation applicable to the port sector was announced, these issues have caused numerous disputes among stakeholders. Consequently, the first European Union secondary law act on market access to port services, Regulation 2017/352 establishing a framework for the provision of port services and common rules on the financial transparency of ports (Regulation 2017/352) was enacted twenty years after the Green Paper. However, with that Regulation the issue of market access to technical-nautical port services is only partially regulated. For that reason, besides the Regulation 2017/32, other relevant sources of EU and Croatian law are analysed in this paper, and proposals for their improvements are presented.

Keywords: technical-nautical port servicesmarket accessRegulation 2017/352universal servicesservices of general economic interest

Hrčak ID: 238489

URI: https://hrcak.srce.hr/238489

Pages: 47-75