DR. SC. IVANA BAJAKIĆ:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu
Razvoj i učinci regulatornih agencija u SAD-u: Uspješan model za Europu?

Ivana Bajakić; Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Hrvatska
 
Regulatorne agencije nastale su krajem 19. stoljeća u SAD-u iz potrebe reguliranja područja komunalnih usluga za koje se smatralo da je prirodni monopol. U cilju zaštite potrošača i javnog interesa, regulatorne agencije djeluju kao korektiv nesavršenosti tržišta i promotor slobode poduzetništva. Iako im se pripisuju brojni nedostaci, regulatorne agencije pokazuju veliku sposobnost preživljavanja i evoluiranja. Svrha ovog rada je dati prikaz nastanka regulatornih agencija u SAD-u te učinaka i problema koji su uslijedili, kao doprinos raspravi o ulozi regulatornih agencija u Hrvatskoj.
Ključne riječi: regulatorne agencije; komunalne usluge; regulacija
 
Puni tekst dostupan na