JASNA OMEJEC:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu
Izvršenje presuda i odluka Europskog suda za ljudska prava

Jasna Omejec

 

 

Sažetak
Europski sud za ljudska prava u Strasbourgu osnovan je člankom 19. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda Vijeća Europe. U ovom se radu sažimaju opća obilježja nadzornog mehanizma nad izvršenjem presuda Europskog suda i odluka o uvjetima prijateljskog rješenja spora te se razmatraju obveze koje iz tih presuda i odluka proizlaze za odgovorne države stranke.
Osim država stranaka koje se obvezuju da će se podvrgnuti konačnoj presudi Europskog suda u svakom sporu u kojem su stranke (članak 46. stavak 1. Konvencije), odgovornost za primjenu Konvencije dijele dva tijela. S jedne strane, Europski sud osigurava poštivanje obveza koje su države stranke preuzele Konvencijom te tumači i neposredno primjenjuje Konvenciju (članci 19. i 32. stavak 1. Konvencije). S druge strane, Odbor ministara, regulatorno i izvršno tijelo osnovano Statutom Vijeća Europe, nadležan je za nadzor nad izvršenjem presuda Europskog suda (članak 46. stavak 2.) i za nadzor uvjeta prijateljskih rješenja (članak 39. stavak 4. Konvencije).
Za otklanjanje povreda konvencijskih prava i ispravljanje njihovih štetnih posljedica stvorene su dvije vrste mjera koje provode države stranke u smislu članaka 41. i 46. Konvencije. To su pojedinačne mjere i opće mjere. U radu se razmatraju obje vrste mjera. U okviru općih mjera razmatra se i postupak tzv. ogledne (pilot-)presude koji je Europski sud uveo 2004. godine.
Pri razmatranju nadzornih ovlasti Odbora ministara vezanih uz izvršenje presuda i odluka Europskog suda posebno se razmatraju noviji instituti akcijskih planova i akcijskih izvješća te se objašnjava tzv. dvostruki (twin-track) sustav nadzora, to jest nove radne metode prihvaćene u sklopu implementacije točke 11. Akcijskog plana sadržanog u odjeljku F. Deklaracije iz Interlakena (2010).

Ključne riječi
Europski sud za ljudska prava; izvršenje presuda; mjere; ogledna (pilot) presuda; akcijski planovi; "twin-track" sustav nadzora