PROF. DR. SC. S. RODIN:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu
Direktiva Europske unije 123/2006 o uslugama – doseg i opravdanja

 

Prof. dr. sc. Siniša Rodin
 
Autor razmatra doseg primjene Direktive o uslugama u kontekstu postojeće prakse Europskog suda vezane za čl. 43., 46. i 49. Ugovora o EZ-u. Ističe da je doseg Direktive uvelike ograničen općim, posebnim i ad hoc ograničenjima, kao i supsidijarnim značajem slobode pružanja usluga. Konačni doseg Direktive bit će nužno određen praksom Europskog suda, tj. konkretizacijom mogućih opravdanja nacionalnih mjera. Pri tome Europski sud ima izbor između dva globalna interpretativna pristupa koje autor naziva progresivno-integrativnim i konstitucionalno-centrifugalnim. U sklopu prvoga navedenog pristupa autor sugerira četiri moguće interpretativne varijante koje u različitoj mjeri promiču regulatorne interese država članica. Izbor između mogućih interpretativnih pristupa odredit će brzinu ostvarivanja integracijskih ciljeva EU formuliranih zaključcima Europskog vijeća iz Lisabona 23. i 24. ožujka 2000. Također, pregovaračka pozicija Republike Hrvatske u području slobode pružanja usluga morat će se odrediti u okvirima mogućih interpretacija Direktive, kako u pregovorima, tako i nakon stupanja u članstvo EU.
 
Ključne riječi: direktiva o uslugama, opravdanja, doseg, interpretacija
 
Puni tekst članka dostupan je na

http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=52081