RATKO BRNABIĆ, MARKO IVKOŠIĆ:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu
Ratko Brnabić, Marko Ivkošić: “Trgovačka društva kapitala i ustanove kao nositelji tržišno usmjereni

“Trgovačka društva kapitala i ustanove kao nositelji tržišno usmjerenih djelatnosti od općeg društvenog interesa”

Dr. sc. Ratko Brnabić, izvanredni profesor Pravnog fakulteta Sveučilišta u Splitu, Domovinskog rata 8, 21000 Split; rbrnabic@pravst.hr; ORCID ID: orcid.org/0000-0001-7057-6943

Dr. sc. Marko Ivkošić, docent Pravnog fakulteta Sveučilišta u Splitu, Domovinskog rata 8, 21000 Split; mivkosic@pravst.hr; ORCID ID: orcid.org/0000-0001-8597-4960

Sažetak
Ostvarenje temeljnih ljudskih prava i sloboda zajamčenih Ustavom Republike Hrvatske i međunarodnim ugovorima nezamislivo je bez organizacije i obavljanja djelatnosti od općeg društvenog interesa. Takve djelatnosti mogu, a i ne moraju biti tržišno usmjerene. Gospodarske su one djelatnosti čije je obavljanje usmjereno ostvarivanju dobiti odnosno gospodarski procjenjive koristi, a ako to nije slučaj, djelatnost se smatra negospodarskom. Tržišno usmjerene djelatnosti od općeg društvenog interesa najčešće obavljaju ustanove i trgovačka društva kapitala. U radu se razmatraju unutarnji i vanjski odnosi navedenih pravnih osoba, posebice njihov ustroj, poslovodstvo, nadzor nad poslovodstvom, imovina, odgovornost za obveze i zastupanje. Na jednoj strani razmatraju se dioničko društvo i društvo s ograničenom odgovornošću kao bliski pravni oblici, uz navođenje posebnih razlika, a nasuprot njima razmatraju se „obične“ i javne ustanove. Nakon uspoređivanja tih pravnih osoba pokušava se odgovoriti na temeljno pitanje koji je pravni oblik primjereniji za obavljanje tržišno usmjerenih djelatnosti od općeg društvenog interesa.

Ključne riječi: dioničko društvo, društvo s ograničenom odgovornošću, ustanova, gospodarska djelatnost, imovina, odgovornost za obveze

DOIhttps://doi.org/10.3935/zpfz.72.12.14

Hrčak ID: 280143

URI: https://hrcak.srce.hr/280143  

Stranice: 455-493

________________________________________________________________________________________________________

“Capital Companies and Institutions as Bearers of Market-Oriented Activities of General Social Interest”

 

Brnabić Ratko, Ph. D., Associate Professor, Faculty of Law, University of Split, Domovinskog rata 8, 21000 Split; rbrnabic@pravst.hr; ORCID ID: orcid.org/0000-0001-7057-6943

Ivkošić Marko, Ph. D., Assistant Professor, Faculty of Law, University of Split, Domovinskog rata 8, 21000 Split; mivkosic@pravst.hr; ORCID ID: orcid.org/0000-0001-8597-4960

Summary
The realization of fundamental human rights and freedoms guaranteed by the Constitution of the Republic of Croatia and international treaties is inconceivable without the establishment, organization and performance of activities or services which are considered to be of general social interest. Such activities may or may not be market-oriented. Market-oriented activities are those whose performance is aimed at making a profit or economically assessable benefits, while if this is not the case, the activity is considered non-market-oriented. Market-oriented activities of general social interest are most often performed by institutions and capital companies. The paper discusses the internal and external relations of these legal entities, in particular their structure, management, management supervision, assets, liability for obligations, and representation. Joint stock companies and limited liability companies are considered in contrast with “ordinary” and public institutions. After comparing these types of legal entities, an attempt is made at answering the fundamental question: which legal form is more appropriate for performing market-oriented activities of general social interest?

Keywords: joint stock company, limited liability company, institution, economic activity, assets, liability for obligations

DOI: https://doi.org/10.3935/zpfz.72.12.14

Hrčak ID: 280143

URI: https://hrcak.srce.hr/280143

Pages: 455-493