H. LISIČAR:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu
Doc. dr. sx. Hrvoje Lisičar

INSTRUMENTI SAMOREGULACIJE I KOREGULACIJE I NJIHOVA ULOGA U REGULACIJI ELEKTRONIČKIH MEDIJA
 

Dr. sc. Hrvoje Lisičar, viši asistent Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Trg maršala Tita 14, Zagreb; hrvoje.lisicar@pravo.hr
 

U radu se analiziraju instrumenti samoregulacije i koregulacije kao i mogućnost njihove primjene u postizanju učinkovitije regulacije audiovizualnih medijskih usluga i elektroničkih publikacija. Razmatra se uloga neovisnog regulatornog tijela u procesu regulacije elektroničkih medija te postupku donošenja pravila samoregulacije i koregulacije. Pri tome se razmatra važnost formalne i stvarne
nezavisnosti neovisnog regulatornog tijela u svrhu kvalitetnije implementacije instrumenata samoregulacije i koregulacije. Osim samog elementa nezavisnosti, znatan utjecaj na regulatorna tijela ima i konvergencija tehnologija. Primarno se to odnosi na sam ustroj nezavisnog regulatornog tijela. Razvoj tehnologije i informacijskog društva nameće sve veću potrebu za regulacijom sadržaja koji se pruža korisnicima. Iako postoje brojni zagovornici liberalizacije te regulacije, ponajprije kroz oblik samoregulacije, zauzet je stav da je primjena instrumenta koregulacije prikladnija. Razlog tome je potpunije ostvarenje funkcija nadzora, upravljanja i poticanja nacionalnog regulatornog tijela. Zaključno, razmatraju se odredbe domaćeg pravnog okvira koje potiču primjenu instrumenata samoregulacije i koregulacije te se pri tome predlažu rješenja de lege ferenda u skladu s analiziranim regulatornim okvirom Europske unije.

 

Ključne riječi: samoregulacija, koregulacija, mediji, elektronički mediji, elektroničke publikacije
 

 

INSTRUMENTS OF SELF-REGULATION AND CO-REGULATION AND THEIR ROLE IN REGULATION OF ELECTRONIC MEDIA
 

Hrvoje Lisičar, Ph. D., Senior Assistant, Faculty of Law, University of Zagreb, Trg maršala Tita 14, Zagreb; hrvoje.lisicar@pravo.hr
 

The primary purpose of this paper is to analyze the instruments of self-regulation and co-regulation and their role in achieving better regulation of audiovisual media services and electronic publications (online newspapers). The role of independent regulatory bodies within the legislative process is examined, with an emphasis on their participation in the process of self-regulation and co-regulation. Furthermore, the importance of formal and real independence of regulatory bodies is discussed together with the influence of convergence of technologies. The development of technology and information society imposes
a need for wider regulation of media content. Although, there are many proponents of liberalization of media regulation, primarily through forms of self-regulation, in our opinion co-regulation is the more effective instrument. It is only through coegulation that the state and its regulatory bodies can fulfill their basic functions of oversight, administration and support. Finally, we discuss some specific domestic legal norms that are related to self-regulation and co-regulation and try to offer suggestions de lege ferenda that are in accordance with the regulatory framework of the European Union.


Keywords: self-regulation, co-regulation, media, electronic media, electronic publications