NINA BETETTO:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu
Nina Betetto: Uloga slovenskoga Vrhovnog suda u ujednačavanju sudske prakse

Uloga slovenskoga Vrhovnog suda u ujednačavanju sudske prakse

 

Mag. Nina Betetto, sutkinja Vrhovnog suda Republike Slovenije, Tavčarjeva ulica 9, Ljubljana, Slovenija; nina.betetto@sodisce.si; ORCID ID: orcid.org/0000-0002-4531-6354
 

Sažetak
Vrhovni sud mora osigurati jedinstvenost sudske prakse kako bi se otklonile nedosljednosti i tako očuvalo povjerenje javnosti u pravosuđe. Da bi u toj ulozi mogao biti uspješan, osim mehanizma određenog na normativnoj razini za izbor predmeta u vezi s njihovim objektivnim značenjem, moraju biti ispunjeni još i drugi (društveni, organizacijski i personalni) uvjeti. U radu se analizira uloga Vrhovnog suda Republike Slovenije u ujednačavanju sudske prakse u građanskim postupcima. Autorica zaključuje kako je u cjelini ili djelomično ispunjena većina uvjeta da bi Vrhovni sud mogao obavljati ulogu precedentnog suda, ističući i prepreke u jačanju te uloge.

Ključne riječi
ujednačavanje sudske prakse; vrhovni sud; građanski sporovi; revizija po dopuštenju; slovensko pravo

Hrčak ID: 216251

URI
https://hrcak.srce.hr/216251

Stranice: 685-705

_____________________________________________________________________________________________________

 

Role of the Supreme Court of the Republic of Slovenia in Ensuring a Uniform Application of Law

 

Nina Betetto, LL. M., Judge of the Supreme Court of the Republic of Slovenia, Tavčarjeva ulica 9, Ljubljana, Slovenia; nina.betetto@sodisce.si; ORCID ID: orcid.org/0000-0002-4531-6354

 

Summary
The Supreme Court must ensure uniformity of case law so as to rectify inconsistencies and thus maintain public confidence in the judicial system. With regard to its role in achieving consistency of case law, besides the regulatory mechanisms for the selection of appeals aimed at admitting to the Supreme Court only cases which bear significance beyond the scope of the individual case, other conditions (social, organisational and personal) must be met. The paper deals with the capacity of the Supreme Court of the Republic of Slovenia for ensuring a uniform application of law in civil proceedings. The author concludes that the majority of the requirements to successfully perform such task is satisfied, and points out the remaining obstacles.

Keywords
uniform application of law; Supreme Court; civil proceedings; revision (further appeal on points of law);leave to appeal; Slovene law

Hrčak ID: 216251

URI
https://hrcak.srce.hr/216251

Pages: 685-705