HRVOJE MOMČINOVIĆ:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu
Obnova (novacija) prema Zakonu o obveznim odnosima

Hrvoje Momčinović

 

 

Sažetak
Prikazuje se institut obnove (novacije) prema rješenjima Zakona o obveznim odnosima. U prvom dijelu rada je obrađen pojam obnove te su prikazane pretpostavke za novaciju. Nakon toga govori se o sporazumima između suugovaratelja koji se ne smatraju obnovom. U nastavku se obrađuje razgraničenje obnove od sličnih instituta, a zatim pravni učinci valjanog ugovora o obnovi. U završnom poglavlju su sumirani rezultati analize izvršene u radu.

Ključne riječi
glavna činidba; novacija; obnova; pravna osnova

 

Puni tekst dostupan na

http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=147390