MR. SC. B. PRELOŽNJAK:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu
Pravna priroda ugovora o osiguranju života vezanog uz investicijske fondove  
 
Barbara Preložnjak
 
Osim klasičnih ugovora o osiguranju života, razvijaju se nove vrste ugovora o osiguranju života. Među zanimljivijima i sve popularnijima na osigurateljnim tržištima nesumnjivo su ugovori o osiguranju života vezani uz investicijske fondove koji predstavljaju kombinaciju osiguranja života i različitih formi investiranja premije osiguranja, što njihovu pravnu prirodu čini diskutabilnom. Ugovori o osiguranju života vezani uz investicijske fondove nastali su kao odgovor osiguratelja na potrebe sofisticiranijih ugovaratelja osiguranja, koji sklapaju ugovore o osiguranju života nastojeći od sebe otkloniti rizike koji prijete njihovu životu te pri tome ostvariti veću dobit negoli klasičnim ugovorima o osiguranju života.
 
Ključne riječi: klasično osiguranje života; osiguranje života vezano uz investicijske fondove; obveznopravna obilježja ugovora o osiguranju života vezanog uz investicijske fondove; prava i obveze ugovornih stranaka
 
Puni tekst dostupan