DR. SC. L. BURAZIN:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu
Kriterij specijalnosti kao sredstvo rješavanja antinomija između općih načela prava (slučaj Gradska groblja)  
 
Luka Burazin
 
Nakon izlaganja činjenica slučaja Gradska groblja i stajališta sudova koji su odlučivali u navedenom slučaju, u radu se, na temelju pravnoargumentacijske analize, predlaže drukčiji način rasuđivanja pri rješavanju spornog pitanja. Utvrđuje se postojanje pravne praznine u ispitivanom slučaju te se predlaže njezino popunjavanje uporabom argumenta per analogiam. Naposljetku, analizira se pojava tzv. potpune-djelomične antinomije između općih načela prava, koja je nastala kao posljedica primjene tzv. pravne analogije, te se predlaže njezino rješavanje kriterijem specijalnosti kao klasičnim juridičkim kriterijem za rješavanje antinomija u pravu.  
 
Ključne riječi: pravne praznine; antinomije; opća načela prava; kriterij specijalnosti; vaganje općih načela prava
 
Puni tekst dostupan na