D. DERENČINOVIĆ:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu

Sigurnosno zatvaranje “opasnih” delinkvenata – podsjetnik iz Strasbourga

Prof. dr. sc. Davor Derenčinović ; Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Trg maršala Tita 14, Zagreb, Hrvatska

 

Preventive (Security) Detention of “Dangerous” Delinquents – The Reminder from Strasbourg

Davor Derenčinović ; Faculty of Law, University of Zagreb, Trg maršala Tita 14, Zagreb, Croatia

 

Sigurnosno zatvaranje “opasnih” povratnika – počinitelja kaznenih djela s elementima nasilja, odnosno ograničavanje njihove slobode po punom izvršenju kazne zatvora, predmet je diskusije stručne i opće javnosti u mnogim europskim državama, a u nekima (Njemačka, Francuska) to je pitanje bilo i predmetom ustavnosudskog odlučivanja. To je i predmet analize ovoga rada u kojem se razmatraju standardi koji u vezi sa sigurnosnim zatvaranjem proizlaze iz Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda i judikature Europskog suda za ljudska prava. Autor upozorava na relevantnost teme u kontekstu propisivanja nove sigurnosne mjere zaštitnog nadzora po punom izvršenju kazne zatvora u Kaznenom zakonu i iznosi konkretne prijedloge za poboljšanja de lege lata i de lege ferenda.

Ključne riječi
dualistički sustav kaznenopravnih sankcija; sigurnosno zatvaranje; povrat; opasni delinkventi

 

Puni tekst dostupan na

 

http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=195765