A. BILIĆ:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu
Antun Bilić: Priznanje duga koje dovodi do prekida zastare

Priznanje duga koje dovodi do prekida zastare

Dr. sc. Antun Bilić, poslijedoktorand Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Trg maršala Tita 14, Zagreb, Hrvatska; abilic@pravo.hr; ORCID ID: orcid.org/0000-0001-5144-0821

 

Sažetak

U ovom radu razmatraju se pravna narav i pretpostavke priznanja duga kojim se prekida zastara (čl. 240. ZOO-a). Njegova pravna narav proizlazi iz zaštite vjerovnikova povjerenja da će dužnik ispuniti svoju obvezu. Zbog povjerenja u dužnikovo ispunjenje vjerovnik može propustiti pravodobno poduzeti radnje pred nadležnim tijelima i spriječiti nastup zastare. Pretpostavke takvog priznanja duga su da je dužnik očitovao vjerovniku svoju svijest o postojanju određenog ili odredivog duga, bez dodatnih kvalifikacija koje bi ispunjenje dovele u sumnju. Takvo priznanje dovodi do prekida zastare te može poslužiti kao dokaz u sudskom postupku.

Ključne riječi: priznanje duga, zastara, prekid zastare, zaštita povjerenja

Puni tekst: http://hrcak.srce.hr/181637

Stranice: 255 - 285

 

____________________________________________________________________________________________________

 

Acknowledgement of Debt Which Leads to the Interruption of the Limitation Period

Antun Bilić, Ph. D., Postdoctoral Researcher, Faculty of Law, University of Zagreb, Trg maršala Tita 14, Zagreb, Croatia; abilic@pravo.hr; ORCID ID: orcid.org/0000-0001-5144-0821

 

Summary

This paper deals with the purpose and requirements of a unilateral acknowledgement of debt (Art. 240 Obligations Act). The purpose of the acknowledgement of debt is to protect a creditor’s reliance that the debtor will perform his obligation. Reliance on debtor’s performance can lead the creditor to fail to initiate proceedings before a competent body and, thus, prevent the lapse of the limitation period. The requirements for acknowledgement of debt are that a debtor manifests to his creditor his awareness of the existence of a determinable debt, without additional qualifiers which would cast doubt on his performance. Such acknowledgement leads to the interruption of the limitation period and it can serve as evidence in the court proceedings.

Keywords: acknowledgement of debt, limitation period, interruption of limitation period, protection of creditor’s reliance

Full text: http://hrcak.srce.hr/181637

Pages: 255 - 285