DORA ZGRABLJIĆ ROTAR, TENA HOŠKO:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu
Dora Zgrabljić Rotar, Tena Hoško: Zaštita cedentovih stečajnih vjerovnika kod cesije...

Zaštita cedentovih stečajnih vjerovnika kod cesije s međunarodnim obilježjem

 

Dr. sc. Dora Zgrabljić Rotar, docentica Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 14, Zagreb; dora.zgrabljic.rotar@pravo.hr; ORCID ID: orcid.org/0000-0002-6558-4532

Dr. sc. Tena Hoško, docentica Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 14, Zagreb; tena.hosko@pravo.hr; ORCID ID: orcid.org/0000-0002-6745-0351

 

Sažetak
Određivanje mjerodavnog prava za ugovor o ustupu tražbine složeno je jer zahtijeva odvojeno utvrđivanje mjerodavnog prava za tri različita odnosa koji se pojavljuju kod cesije. Mjerodavno pravo treba se odrediti za odnos između ustupitelja tražbine i primatelja tražbine, zatim za odnos između primatelja tražbine i dužnika te posebno za učinke ustupa prema trećima. U radu se analiziraju odredbe Uredbe Rim I o određivanju mjerodavnog prava za ugovor o ustupu, a u Uredbi nalazimo kolizijska pravila za prva dva odnosa, ali ne i za učinke ustupa prema trećima. Upravo taj treći odnos autorice detaljnije analiziraju problematizirajući pri tome situaciju u kojoj se cesija koristi kao način izigravanja vjerovnika u stečajnom postupku. Autorice zaključuju da bi se u takvom slučaju na učinke prema trećima trebalo primjenjivati pravo mjesta ustupiteljeva uobičajenog boravišta odnosno sjedišta ili da bi se, u slučaju primjene nekog drugog prava, vjerovnici trebali štititi pravilima neposredne primjene.

Ključne riječi
cesija; mjerodavno pravo; Uredba Rim I; pravila neposredne primjene; stečaj

Hrčak ID: 217854

URI
https://hrcak.srce.hr/217854

Stranice: 89-116

___________________________________________________________________________________________________

Protection of Assignor’s Bankruptcy Creditors in Case of Assignment of Claims with an International Element

 

Dora Zgrabljić Rotar, Ph. D., Assistant Professor, Faculty of Law, University of Zagreb, Trg Republike Hrvatske 14, Zagreb; dora.zgrabljic.rotar@pravo.hr; ORCID ID: orcid.org/0000-0002-6558-4532.

Tena Hoško, Ph. D., Assistant Professor, Faculty of Law, University of Zagreb, Trg Republike Hrvatske 14, Zagreb; tena.hosko@pravo.hr; ORCID ID: orcid.org/0000-0002-6745-0351

 

Summary
Determination of the law applicable to assignment of claims is complicated since it requires separate determination of the law governing three different relationships. Firstly, the law governing the relationship between the assignor and the assignee; secondly, the relationship between the assignee and the debtor; and finally, third-party effects of assignments of claims. This paper analyses the rules of the Rome I Regulation on determination of the law applicable to assignment. The Regulation contains conflict of laws rules for the first two relationships but not for the third-party effects of assignments of claims. The authors analyse precisely that third relationship in more detail while discussing the situation in which the assignment of a claim is used as a means for disrupting the line of creditors in bankruptcy proceedings. The authors conclude that in such a case the third-party effects of assignments of claims should be governed by the law of the assignor’s habitual residence or seat, or the creditors should otherwise be protected by overriding mandatory rules.

Keywords
assignment; applicable law; Rome I Regulation; overriding mandatory rules; bankruptcy

Hrčak ID: 217854

URI
https://hrcak.srce.hr/217854

Pages: 89-116