VIKTOR GOTOVAC:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu

Viktor Gotovac: “Dopunsko zdravstveno

osiguranje i mogući scenariji njegova

razvitka u Republici Hrvatskoj”

 

Dopunsko zdravstveno osiguranje i mogući scenariji njegova razvitka u Republici Hrvatskoj

Dr. sc. Viktor Gotovac, izvanredni profesor Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 3, 10000 Zagreb; vgotovac@pravo.hr; ORCID ID: orcid.org/0009-0002-8442-7222

Sažetak
Dopunsko zdravstveno osiguranje jedno je od tri dobrovoljna zdravstvena osiguranja uređena Zakonom o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju. Riječ je o osiguranju kojim se osigurava pokriće troškova zdravstvene zaštite iz obveznoga zdravstvenog osiguranja u dijelu u kojem su osigurane osobe obvezne sudjelovati u troškovima zdravstvene zaštite, odnosno u cijeni lijeka. Ovo je osiguranje uvedeno Zakonom o zdravstvenom osiguranju 1993. godine koncepcijski obuhvaćajući današnja dopunska i dodatna dobrovoljna zdravstvena osiguranja te se u razdoblju od gotovo 30 godina nije znatnije sadržajno mijenjalo. Slijedom proteka ovog razdoblja primjene ovim se radom žele razmotriti mogući scenariji i smjerovi razvitka ovog osiguranja u Republici Hrvatskoj.

Ključne riječi: zdravstveno osiguranje, dobrovoljno zdravstveno osiguranje, dopunsko zdravstveno osiguranje

DOI: https://doi.org/10.3935/zpfz.73.1.02

Hrčak ID: 300870

URI:  https://hrcak.srce.hr/300870

Stranice: 39-63

________________________________________________________________________________________________________

Complementary Health Insurance and Possible Scenarios for Its Development in the Republic of Croatia

Viktor Gotovac, Ph. D., Associate Professor, Faculty of Law, University of Zagreb, Trg Republike Hrvatske 3, 10000 Zagreb; vgotovac@pravo.hr; ORCID ID: orcid.org/0009-0002-8442-7222

Summary
Complementary health insurance is one of the three types of voluntary health insurance regulated by the Voluntary Health Insurance Act. It covers the cost of health care related to compulsory health insurance care in the part in which insured persons are obliged to participate in the cost of health care i. e. the price of pharmaceutical drugs. This type of insurance was introduced with the Health Insurance Act in 1993, conceptually enveloping complementary and supplementary voluntary health insurance of today, and in the period of almost thirty years it has hardly gone through any substantial changes. Following this period of application, this paper attempts to consider possible scenarios and directions of development of this type of insurance in the Republic of Croatia.

Key words: health insurance, voluntary health insurance, complementary health insurance

DOI: https://doi.org/10.3935/zpfz.73.1.02

Hrčak ID: 300870

URI: https://hrcak.srce.hr/300870

Pages: 39-63