JOSE M. ALCANTARA:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu
Brodogradnja i klasifikacija brodova - Odgovornost prema trećim osobama

Jose M. Alcantara

Uloga klasifikacijskih društava u današnje vrijeme se promijenila. Njihov zadatak odnosi se na pitanja sigurnosti plovidbe, zaštite ljudskog života na moru i morskog okoliša. Važnost njihove tehničke ekspertize naglašena je s obzirom na prava trećih osoba i dužne pažnje. Trenutačno ne postoji međunarodno pravno uređenje klasifikacijskih društava koje bi definiralo njihovu odgovornost. Ta društva efikasno štite svoju pravnu poziciju ugovorima s brodovlasnicima. Klasifikacijska društva, jednako kao i brodograditelji, odgovorna su za štetu prouzročenu trećim osobama zbog nepažnje u obavljanju svojih poslova. Ta su društva izložena sudskim postupcima u različitim državama. Potrebna je međunarodna konvencija koja bi uredila ulogu i odgovornost klasifikacijskih društava i u tom smislu valja upozoriti na djelatnost Međunarodnog pomorskog odbora.
 
Ključne riječi: brodogradnja i klasifikacija brodova; dužna pažnja i povjerenje trećih osoba; uređenje odgovornosti klasifikacijskih društava; sigurnost na moru

 

Puni tekst članka dostupan je na

http://hrcak.srce.hr/file/28445