ZORAN BURIĆ, DIPL. IUR:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu
Položaj žrtve u hrvatskom i makedonskom kaznenom procesnom pravu kroz prizmu Okvirne odluke o položaju žrtava u kaznenom postupku
 
U posljednja tri desetljeća jača interes za žrtvu i njezin položaj i prava u kaznenom postupku. U pravu Europske unije u ožujku 2001. donesena je Okvirna odluka o položaju žrtava u kaznenom postupku, koja u ovom pravnom području predstavlja prvi pravno obvezujući instrument usvojen na međunarodnoj razini. Promjene u položaju i pravima žrtve u kaznenom postupku događaju se i u hrvatskom i makedonskom kaznenom procesnom pravu. Hrvatsko pravo kroz odredbe Zakona o kaznenom postupku iz prosinca 2008. i makedonsko pravo kroz odredbe Prijedloga Zakona za krivičnata postapka prvi put uređuju prava žrtve kao posebnog procesnog sudionika. Te se promjene u prvom redu obrazlažu potrebom prilagodbe ovih dvaju prava međunarodnom i europskom pravu. U radu se analizira usklađenost hrvatskog i makedonskog kaznenog procesnog prava s praksom Europskog suda nastalom tumačenjem odredaba Okvirne odluke o položaju žrtava u kaznenom postupku.  
 
Ključne riječi: žrtva kaznenog djela;, kazneni postupak; Okvirna odluka o položaju žrtava u kaznenom postupku; Europski sud
 
Puni tekst dostupan