IVANA GRGUREV:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu
Ivana Grgurev: Dosezi razumne prilagodbe (u domaćem, anglosaksonskom i pravu Europske unije)

Dosezi razumne prilagodbe (u domaćem, anglosaksonskom i pravu Europske unije)

 

Dr. sc. Ivana Grgurev, profesorica Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 14, 10 000 Zagreb; ivana.grgurev@pravo.hr; ORCID ID: orcid.org/0000-0001-5543-8518

 

Sažetak
U Republici Hrvatskoj zakonodavac, po uzoru na pravnu stečevinu Europske unije, pojam razumne prilagodbe izrijekom vezuje isključivo uz osobe s invaliditetom. S obzirom na razvoj antidiskriminacijskog prava, u ovom se radu polazi od teze da je vrijeme da se radi transparentnosti i bolje zaštite, izrijekom, propisima potvrdi da je taj pojam proširen i na druge ranjive skupine. U radu se analiziraju obveze poslodavaca u pogledu prilagodbe mjesta i uvjeta rada radnicima s invaliditetom i radnicima pripadnicima drugih ranjivih skupina (radnicima vjernicima i radnicima s obiteljskim obvezama). Temi se pristupa usporednopravnom metodom upućujući na rješenja iz anglosaksonskog pravnog kruga. U dijelu rada koji se odnosi na pravo Europske unije pažnja se posvećuje novijoj legislativi i praksi Suda Europske unije kako bi se dokazalo da se, kad je riječ o razumnoj prilagodbi, pravo EU-a postupno otvara prema radnicima s obiteljskim obvezama i radnicima vjernicima. U kontekstu razmatranja obveza poslodavaca prema radnicima vjernicima, u radu se posebna pažnja posvećuje prizivu savjesti koji se u domaćoj pravnoj književnosti dosad nije promatralo kao oblik razumne prilagodbe.

Ključne riječi: razumna prilagodbadiskriminacijapriziv savjestianglosaksonsko pravopravna stečevina EU-a

Hrčak ID: 244576

URI: https://hrcak.srce.hr/244576

Stranice: 287-314

____________________________________________________________________________________________________

The Reach of Reasonable Accommodation (in Domestic, Anglo-Saxon and EU Law)

 

Ivana Grgurev, Ph. D., Professor, Faculty of Law, University of Zagreb, Trg Republike Hrvatske 14, 10 000 Zagreb, Croatia; ivana.grgurev@pravo.hr; ORCID ID: orcid.org/0000-0001-5543-8518

 

Summary
Based on the acquis communautaire, the legislator in the Republic of Croatia explicitly refers to the concept of reasonable accommodation solely for persons with disabilities. Considering the development of anti-discrimination law, this paper starts with the thesis that, for the sake of transparency and better protection, the law should expressly stipulate that this term has been extended to other vulnerable groups. This paper analyzes employers’ obligations regarding the adaptation of workplaces and working conditions to employees with disabilities, as well as employees belonging to other vulnerable groups (employees with religious beliefs and employees with family responsibilities). The topic is approached by a comparative method, pointing to solutions from the Anglo-Saxon legal circle. In the section dealing with European Union law, attention is paid to recent legislation and the case law of the Court of Justice of the European Union to demonstrate that, when it comes to reasonable accommodation, EU law is gradually being opened up to employees with family responsibilities and employees with religious beliefs. The paper pays special attention to the conscientious objection, which, to date, has not been approached as a form of reasonable accommodation in the domestic legal theory.

Keywords: reasonable accommodationdiscriminationconscientious objectionAnglo-Saxon legal circleEU law

Hrčak ID: 244576

URI: https://hrcak.srce.hr/244576

Pages: 287-314