MARKO PETRAK:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu
Actio Publiciana u klasičnom rimskom pravu

Marko Petrak

 

Sažetak
Cilj rada istražiti je temeljne aspekte publicijanske tužbe (actio Publiciana) kao stvarnopravne tužbe u klasičnom rimskom pravu. U tom će se kontekstu u radu osvrnuti na pitanje geneze i određenja publicijanske tužbe te raščlaniti problematika aktivne i pasivne legitimacije, kao i pitanje predmeta dokazivanja kod navedene tužbe. Nadalje će se analizirati formula publicijanske tužbe te istražiti sadržaj tužbenog zahtjeva, kao i tuženikovih prigovora i protuzahtjeva. Na temelju navedene analize, zaključno se sažeto uspoređuje pravna narav klasične actio Publiciana i klasične rei vindicatio s jedne strane te klasične actio Publiciana i suvremene publicijanske tužbe s druge strane.

Ključne riječi
actio Publiciana; rei vindicatio; rimsko pravo; posjed; vlasništvo

 

Puni tekst dostupan na

http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=147370