PROF. DR. SC. ALEKSANDAR BRAVAR:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu
Hrvatsko pravo vađenja potonulih stvari i Međunarodna konvencija o uklanjanju podrtina Nairobi 2007.

Prof. dr. sc. Aleksandar Bravar

Autor konstatira i kritizira nepostojanje distinkcije između instituta spašavanja i instituta vađenja potonulih stvari u Pomorskom zakoniku iz 2004. U drugom dijelu rada opsežno izlaže temeljne postavke onvog međunarodnog dokumenta, Međunarodne konvencije o uklanjanju podrtina, donesene u Nairobiju 2007. godine
 
Ključne riječi: pravo vađenja potonulih stvari; Međunarodna konvencija o uklanjanju podrtina Nairobi 2007; hrvatski Pomorski zakonik


Puni tekst članka dostupan je na

http://hrcak.srce.hr/file/28445