LUKA BURAZIN, SVAN RELAC:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu

Luka Burazin, Svan Relac: “Shvaćanje

pravne znanosti u suvremenoj

udžbeničkoj literaturi iz pozitivnopravnih

predmeta na Pravnom fakultetu

Sveučilišta u Zagrebu”

 

Shvaćanje pravne znanosti u suvremenoj udžbeničkoj literaturi iz pozitivnopravnih predmeta na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu

Dr. sc. Luka Burazin, izvanredni profesor Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 3, 10000 Zagreb; lburazin@unizg.pravo.hr; ORCID ID: orcid.org/0000-0002-2437-8871

Svan Relac, mag. iur., asistent Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 3, 10000 Zagreb; srelac@unizg.pravo.hr; ORCID ID: orcid.org/0000-0002-1087-4962

Sažetak
U radu se raspravlja o izrijekom iskazanom shvaćanju pravne znanosti u obveznoj udžbeničkoj literaturi iz pozitivnopravnih predmeta na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. U prvome se dijelu rada opisuje istraživački problem i postavljaju odgovarajuće hipoteze, navode ciljevi istraživanja, detaljno opisuje korištena metoda kvalitativne analize sadržaja teksta i razrađuju jedinice sadržaja (teme, kategorije i potkategorije). U drugome se dijelu rada utvrđuje koji udžbenici sadržavaju odredbu pravnoznanstvene discipline kojoj pripadaju i/ili pravne znanosti općenito, u kojoj je mjeri sadržavaju, kako određuju predmet, ciljeve i metode pravne znanosti i uključuju li interdisciplinarnost u pravnoznanstvena istraživanja. U trećem se dijelu rada utvrđuje prevladavajuće shvaćanje predmeta, ciljeva i metoda pozitivnopravne znanosti i prevladavajuće shvaćanje o interdisciplinarnosti pravnoznanstvenih istraživanja u analiziranoj udžbeničkoj literaturi. U zaključku se raspravlja o rezultatima istraživanja, utvrđuje u kojoj su mjeri hipoteze potvrđene te se upućuje na moguće dodatne smjerove teorijskih i empirijskih istraživanja (hrvatske) pravne znanosti. Rezultati istraživanja pokazuju da analizirani udžbenici uglavnom sadržavaju barem osnovnu odredbu pravne znanosti, no da se uvelike razlikuju s obzirom na mjesto, obuhvat i način njezine razradbe. Nadalje, prema prevladavajućem shvaćanju, predmet pravne znanosti su opće pravne norme, njezini ciljevi opis i usustavljenje prava te preporučivanje primjerenijih zakonodavnih rješenja i primjerenijeg tumačenja i primjene prava, a metode dogmatska, poredbena i sociološka metoda. Ciljevi i metode pravne znanosti u pravilu se samo navode, bez dodatnog opisa i objašnjenja. Konačno, u manje od polovice udžbenikâ navodi se da pravnoznanstvena istraživanja uključuju neki oblik interdisciplinarnosti, pri čemu je prevladavajuće shvaćanje da se interdisciplinarnost ponajprije sastoji u korištenju spoznajama drugih znanstvenih disciplina.

Ključne riječi: pravna znanost , metodologija pravne znanosti , predmet pravne znanosti , ciljevi pravne znanosti , metode pravne znanosti , interdisciplinarnost pravnoznanstvenih istraživanja

DOI: https://doi.org/10.3935/zpfz.72.6.02

Hrčak ID: 291995

URI: https://hrcak.srce.hr/291995

Stranice: 1357-1399

________________________________________________________________________________________________________

Understanding of Legal Science in Contemporary Course Textbooks on Positive Law Subjects at the Faculty of Law, University of Zagreb

Luka Burazin, Ph. D., Associate Professor, Faculty of Law, University of Zagreb, Trg Republike Hrvatske 3, 10000 Zagreb; lburazin@unizg.pravo.hr; ORCID ID: orcid.org/0000-0002-2437-8871

Svan Relac, mag. iur., Assistant, Faculty of Law, University of Zagreb, Trg Republike Hrvatske 3, 10000 Zagreb; srelac@unizg.pravo.hr; ORCID ID: orcid.org/0000-0002-1087-4962

Summary
The paper discusses the explicitly stated understanding of legal science as it appears in compulsory course textbooks on positive law subjects at the Faculty of Law, University of Zagreb. The first part of the paper describes the research problem and posits the corresponding hypotheses, states the research aims, describes the method of qualitative content analysis, and elaborates on the content units used (themes, categories and subcategories). The second part establishes the textbooks which contain an explicit determination of a branch of legal science that they belong to, or legal science in general, and the extent to which they contain it. Furthermore, it establishes how the subject matter, objectives and methods of legal science are defined in the textbooks and whether the textbooks include interdisciplinarity as a part of legal research. The third part determines the predominant understanding of the subject matter, objectives and methods of legal science and the predominant understanding of interdisciplinarity of legal research in the analyzed course textbooks. The conclusion contains a discussion of research results, determines the extent to which the hypotheses are confirmed and highlights the possible avenues of further empirical and theoretical research on (Croatian) legal science.

The research results demonstrate that the analyzed textbooks mostly contain at least an elementary determination of legal science, but differ greatly with respect to the placement, extent, and way of its elaboration. Furthermore, according to the predominant understanding, the subject matter of legal science are general legal norms. Its objectives are to describe the law, systematize it and to recommend more appropriate legislative solutions and ways of interpreting and applying it, while its methods are the dogmatic method, the comparative method, and the sociological method. Objectives and methods are mostly just mentioned, without being described and explained. Finally, less than a half of the textbooks mention that legal research includes some level of interdisciplinarity, while the predominant understanding is that interdisciplinarity consists primarily in using insights from other scientific disciplines.

Key words: legal science , methodology of legal science , subject matter of legal science , objectives of legal science , methods of legal science , interdisciplinarity of legal research

DOI: https://doi.org/10.3935/zpfz.72.6.02

Hrčak ID: 291995

URI: https://hrcak.srce.hr/291995

Pages: 1357-1399