A. KURTOVIĆ MIŠIĆ, A. KRSTULOVIĆ DRAGIČEVIĆ:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu

Pravno uređenje i primjena rada za opće dobro nakon reforme materijalnog i izvršnog prava alternativnih sankcija

Prof. dr. sc. Anita Kurtović Mišić ; Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu, Domovinskog rata 8, Split, Hrvatska
Dr. sc. Antonija Krstulović Dragičević ; Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu, Domovinskog rata 8, Split, Hrvatska

 

The Legal Regulation and Implementation of Community Service After the Reform of Substantive and Enforcement Law of Alternative Sanctions

Anita Kurtović Mišić ; Faculty of Law, University of Split, Domovinskog rata 8, Split, Croatia
Antonija Krstulović Dragičević ; Faculty of Law, University of Split, Domovinskog rata 8, Split, Croatia

 

Rad za opće dobro općeprihvaćena je alternativna sankcija koja omogućava realizaciju svih svrha kažnjavanja s naglašenom reparatornom i reintegracijskom funkcijom. Istodobno riječ je o zahtjevnoj sankciji koja zahtijeva znatan angažman probacijske službe u organizaciji izvršenja kao i u nadzoru nad njegovom provedbom, koju stoga treba izricati racionalno. Autorice u radu prikazuju najznačajnije novine u materijalnim i izvršnim propisima koji reguliraju rad za opće dobro i njihov utjecaj na primjenu spomenute alternativne sankcije. Unatoč zakonskoj mogućnosti da se radom za opće dobro zamjenjuje i novčana kazna, autorice upozoravaju na intenciju zakonodavca da se njime ponajprije zamjenjuju kazne zatvora do godine dana, koje bi pak trebale biti iznimka s obzirom na široke mogućnosti izricanja novčane kazne i njezino isticanje kao stožerne kaznenopravne sankcije.

Ključne riječi
rad za opće dobro; alternativne sankcije; probacija

 

Puni tekst dostupan na

http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=195775