MARKO BABIĆ:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu
Značenje pojma zaštićeni najmoprimac kroz presjek zakonskih postulata i ustavnosudske prakse

Marko Babić
Renata Gerkman Rudec

 

Sažetak
Ustav Republike Hrvatske iz 1991. godine ne poznaje stanarsko pravo. Zato je bilo potrebno urediti odnose koji su postojali na temelju Ustava i zakona bivše države, a koji se tiču stanarskog prava. U tu je svrhu doneseno nekoliko zakona, od kojih su za odnose iz područja stanovanja najznačajniji Zakon o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo, Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima te Zakon o najmu stanova. Radi usklađivanja tih odnosa s Ustavom RH zakonodavac je odlučio institut stanarskog prava zamijeniti klasičnim institutom građanskog prava – najmom, poštivajući time odredbe Ustava RH o nepovredivosti prava vlasništva kao jednoj od najviših vrednota ustavnog poretka (čl. 3.), jamstvu prava vlasništva (čl. 48.), načelu razmjernosti u ograničavanju Ustavom zajamčenih sloboda i prava (čl. 16.) te ograničenjima prava vlasništva u interesu Republike Hrvatske (čl. 50. st. 1.). U radu se raspravlja o pravnom položaju vlasnika stanova kao najmodavaca te položaju bivših nositelja stanarskog prava kao zaštićenih najmoprimaca prema Zakonu o najmu stanova. Posebna pozornost u radu posvećena je razlozima za otkaz ugovora o najmu stana sklopljenih na neodređeno vrijeme zaštićenim najmoprimcima (čl. 21. i 40. Zakona o najmu stanova) te ustavnosudskoj praksi o ovom pitanju. U radu se analiziraju odluke Ustavnog suda RH kojima se, između ostalog, ukidaju odredbe članka 21. stavka 2. i članka 40. stavka 2. Zakona o najmu stanova zbog njihove suprotnosti s Ustavom RH, zatim Izvješće Ustavnog suda od 20. lipnja 2007. godine upućeno Hrvatskom saboru kojim se upozorava na činjenicu da zakonodavac nije u određenom roku i u skladu s odlukama Ustavnog suda uredio pitanje otkaza ugovora o najmu stana na neodređeno vrijeme te konačno, dvije odluke Ustavnog suda povodom ustavnih tužbi protiv presuda kojim se zaštićenim najmoprimcima naređuje iseljenje iz stana na temelju ukinutih odredbi Zakona o najmu stanova.

Ključne riječi
zaštićeni najmoprimac; najam; ustavnosudska praksa

 

Puni tekst dostupan na

http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=147350