MARKO BARETIĆ:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu
Marko Baretić: Protupravnost kao pretpostavka odštetnopravne odgovornosti u hrvatskom pravu

Protupravnost kao pretpostavka odštetnopravne odgovornosti u hrvatskom pravu

 

Dr. sc. Marko Baretić, profesor Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 14, 10 000 Zagreb; marko.baretic@pravo.hr; ORCID ID: orcid.org/0000-0001-8182-0315

 

Sažetak
U radu se, kroz prizmu sudske prakse, analiziraju neka temeljna pitanja vezana uz protupravnost u hrvatskom odštetnom pravu kao što su: je li protupravnost pretpostavka odgovornosti za štetu, u čemu se protupravnost sastoji, na što se protupravnost odnosi, u kakvom je odnosu s krivnjom kao pretpostavkom odgovornosti te na temelju kojih kriterija se protupravnost utvrđuje. Analiza hrvatske sudske prakse, koja je provedena u ovom radu, nedvosmisleno upućuje na to kako je protupravnost puno složeniji i dinamičniji institut od onoga što sugerira hrvatska pravna književnost. U tom smislu provedena analiza sugerira kako prilikom utvrđivanja protupravnosti štetnikova ponašanja sudovi često prosuđuju neke subjektivne elemente koji se u pravnoj književnosti vežu uz krivnju. Nadalje, analiza također pokazuje da prilikom procjene protupravnosti štetnikova ponašanja sudovi često vode računa o nizu elemenata poput naravi i važnosti prava i interesa na koje se odnosi konkretan slučaj, stupnja opasnosti vezane uz određenu aktivnost, stupnja povrede zaštitnih propisa, dostupnosti alternativnih metoda zaštite, o predvidljivosti nastupanja štetnog događaja, ali i o međudjelovanju različitih elemenata konkretnog slučaja. Sve to navodi autora na zaključak da je pojam protupravnosti, kako se on tumači u domaćoj sudskoj praksi, iznimno blizak francuskom institutu faute.

Ključne riječi: protupravnostodštetno pravopretpostavke odgovornosti za štetu

Hrčak ID: 247314

URI: https://hrcak.srce.hr/247314

Stranice: 595-636

____________________________________________________________________________________________________

Unlawfulness as a Condition for Tort Liability in Croatian Law

 

Marko Baretić, Ph. D., Professor, Faculty of Law, University of Zagreb, Trg Republike Hrvatske 14, 10 000 Zagreb, Croatia; marko.baretic@pravo.hr; ORCID ID: orcid.org/0000-0001-8182-0315

 

Summary
The paper analyses, through the lens of case-law, some basic questions relating to unlawfulness in Croatian tort law, such as: Is unlawfulness a condition for liability? What are the elements of unlawfulness? What does unlawfulness relate to? What is the relationship between unlawfulness and fault? Based on what criteria should unlawfulness be assessed? The analysis conducted in this paper undoubtedly demonstrates that unlawfulness is a much more complex and dynamic notion than suggested in Croatian legal literature. In this respect, the analysis suggests that, when assessing unlawfulness of a tortfeasor’s actions, courts in Croatia often rely on some subjective elements legal literature commonly associates with fault. Furthermore, the analysis also demonstrates that, in the course of assessing unlawfulness of a tortfeasor's actions, courts in Croatia often take into consideration a number of elements, such as the nature and importance of the rights and interests involved, the level of peril involved in a particular activity, the level of violation of protective norms, availability of alternative protection measures, foreseeability of damage, but also the interplay between these elements. All this leads the author to the conclusion that the notion of unlawfulness, as understood in Croatian case-law, closely resembles the French notion of faute.

Keywords: unlawfulnesstort lawconditions for liability

Hrčak ID: 247314

URI: https://hrcak.srce.hr/247314

Pages: 595-636