BROJ 1:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu
Članci

Mr. sc. Helena Morović: Pravni i ekonomski aspekti izbora tečajnog režima u tranzicijskim zemljama

Mr. sc. Nina Tepeš: Određivanje nadležnosti u potrošačkim sporovima u elektroničkoj trgovini – europska i hrvatska pravna rješenja

Mr. sc. Jasnica Garašić: Obustava otvorenog stečajnog postupka kad stečajna masa ne pokriva njegove troškove

Doc. dr. sc. Davor Derenčinović: Koncept "neprijateljskog borca" (Enemy Combatant) i međunarodno humanitarno pravo

Mr. sc. Ivana Vukorepa: Nove slobode za slobodne profesije: odvjetnici u Hrvatskoj od postupka pridruživanja do punopravnog članstva

 

Poseban prilog:

Znanstveni skup o aktualnim problemima kaznenog pravosuđa (Zagreb, 5. srpnja 2004.)

Prikazi i osvrti:

Napomene o hrvatskom i poredbenom međunarodnom privatnom pravu –uz prikaz knjige J. von  Staudingers, Kommentar zum BGB mit einfuehrungshesetz und nebengesezen, EBGBG/IPR (prof. dr. sc. Krešimir Sajko)

Dvanaesti poljsko- njemački – hrvatski poreznopravni seminar (Tereza Rogić Lugarićdipl. iur.)

Znanstveni skup: XXI F.I.D.E. kongres (doc. dr.sc. Zlata Đurđević, mr.sc. Iris Goldner, prof. dr.sc. Siniša Petrović)

 

Fakultetska kronika (Stjepan Lice, dipl. iur.)

Pravna bibliografija (Ana Šarić-Radočaj, prof., Marino Jureković, dipl. iur.)