MR. SC. PETAR RADOŠEVIĆ:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu
Pravna priroda posjeda

 

Mr. sc. Petar Radošević
 
Autor u radu propituje pravnu prirodu posjeda, te u tu svrhu analizira veći broj bivših i pozitivnih pravnih poredaka. Posebno se želi ispitati pravna priroda objektivno koncipiranog posjeda, kakav je usvojen i u pozitivnom hrvatskom pravu, te vidjeti mogu li se neke od karakteristika takvog posjeda (nasljedivost, postojanje stupnjevanog posjeda, institut pomoćnika u posjedovanju) pomiriti s određenjem posjeda kao činjenice odn. kao činjenice i prava istovremeno.
 
Ključne riječi: posjed, objektivna koncepcija posjeda, subjektivna koncepcija posjeda, gewere
 
Puni tekst članka dostupan je na
 

http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=56154