NIKOLA GAVELLA:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu
O odnosu materijalnog i procesnog građanskog prava u parnicama – pogled sa stajališta privatnog (gra

Nikola Gavella

 

Sažetak

Predmet rada je međusobni odnos i funkcija procesnog i materijalnog građanskog (i svakog drugog privatnog) prava u suvremenom hrvatskom pravnom poretku. Razmatra se njihov međusobni odnos u parničnim postupcima s težištem na ulozi materijalnog prava u njima i na djelovanju parničnih postupaka te njihovih rezultata na sporne pravne odnose parničnih stranaka.

Ključne riječi

građansko pravo; privatno pravo; građansko procesno pravo; subjektivno pravo; pravni temelj; spor; parnica

 

Puni tekst dostupan na

http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=161645