HRVOJE MOMČINOVIĆ:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu
Zakašnjenje vjerovnika

Hrvoje Momčinović

Prikazuje se zakašnjenje vjerovnika uređeno odredbama čl. 184. do 185. Zakona o obveznim odnosima (Narodne novine, broj 35/05 – u daljnjem tekstu ZOO) i polaganje i prodaja dugovane stvari (uređeni odredbama čl. 186. do 194. ZOO-a), koji su surogati za ispunjenje dužnikove obveze.
Rad počinje prikazom pojma zakašnjenja, pretpostavki zakašnjenja, krivnje vjerovnika, prestanka zakašnjenja i slučaja kad vjerovnik ne dolazi u zakašnjenja. Nakon toga obrađeni su učinci vjerovnikova zakašnjenja (prestanak zakašnjenja dužnika, prijelaz rizika, prestanak tijeka kamata, naknada štete i naknada troškova).
Rad završava izlaganjem o surogatima za ispunjenje dužnikove obveze: polaganjem stvari, predaji stvari na čuvanje drugoj osobi i prodaji umjesto polaganja stvari.
 
Ključne riječi: zakašnjenje vjerovnika; učinci vjerovnikova zakašnjenja; polaganje stvari predaja stvari drugoj osobi; prodaja umjesto polaganja stvari

 

Puni tekst članka dostupan je na

http://hrcak.srce.hr/file/28445