PROF. DR. SC. EDITA ČULINOVIĆ HERC; DR. SC. VLATKA BUTORAC MALNAR:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu
Arbitražno rješavanje sporova između ulagatelja i društava koja kotiraju na burzi

zbog povrede dužnosti objave informacija na tržištu kapitala

 

 

 

 

Prof. dr. sc. Edita Čulinović Herc; dr. sc. Vlatka Butorac Malnar
 
U komparativnom pravu i sudskoj praksi vrlo su česti sporovi u kojima dioničari i drugi ulagatelji zahtijevaju naknadu štete od uvrštenog dioničkog društva zbog toga jer je ono povrijedilo propise o objavljivanju podataka na tržištu kapitala. U američkom pravu koje je kolijevka kolektivnog parničenja dioničara/ulagatelja  u odnosu na uvrštena društva,  sve se više spominje arbitraža kao moguće rješenje. Kako se u tim sporovima na aktivnoj strani redovito pojavljuje veliki broj dioničara, a na pasivnoj strani pored samog društva, članovi uprave, nadzornog odbora te širok krug osoba izvan društva (jamac izdanja i sl.), rješavanje ovih sporova arbitražnim putem zahtijeva iznalaženje odgovora na brojna pitanja: od toga jesu li i u kojoj mjeri ti sporovi arbitrabilni, na koji se način može sklopiti valjani arbitražni ugovor u složenim okolnostima višestranačke arbitraže te koje je uvjete u pogledu postupka potrebno ispuniti u provedbi takve u pravilu višestranačke arbitraže. Također se iznose specifičnosti koje postoje u pogledu izvođenja dokaza, te prepreke na koje stranke u takvim višestranačkim arbitražama nailaze u etapi priznanja i ovrhe. Način na koji se ta pitanja prelamaju u našem pravu, uzevši u obzir različite pristupe u komparativnom pravu, predmet je ovog rada.
            Ključne riječi: arbitražno rješavanje sporova, ulagatelji, dioničari, uvrštena društva, tržište kapitala obveza objave informacija, primarno tržište, sekundarno tržište, grupne tužbe, prospekt, povlaštene informacije
 
Puni tekst članka na

http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=62025