BROJ 3:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu
Sadržaj 3-2011
Prof. dr. sc. Nikoleta Radionov: Ograničenje odgovornosti željezničkog prijevoznika za štete na robi
 
Prof. dr. sc. Nikola Mijatović, dr. sc. Danko Špoljarić: Teorijsko određenje i pravno uređenje hedge fondova
 
 
Mr. sc. Barbara Preložnjak: Pravna priroda ugovora o osiguranju života vezanog uz investicijske fondove
 
Josip Krakić. dipl. iur.: Međunarodna teritorijalna uprava
 
Dominik Vuletić, mag. iur.: Pravni aspekti Lisabonske strategije i budući izazovi – razrada s motrišta pravne prirode mekog prava (soft law)
 
Fakultetska kronika (Stjepan Lice, dipl. iur.)
Pravna bibliografija (Dragutin Nemec, dipl. iur., dipl. bibl., Ana Šarić-Radočaj, prof., mr. Sandra Čar)