ZVONIMIR SLAKOPER:
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu
Zvonimir Slakoper: “Hijerarhija izvora prava trgovačkih ugovora u hrvatskom pravu"

“Hijerarhija izvora prava trgovačkih ugovora u hrvatskom pravu”

Dr. sc. Zvonimir Slakoper, profesor Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, Hahlić 6, 51000 Rijeka; zvonimir.slakoper@pravri.hr; ORCID ID: orcid.org/0000-0001-5462-6912

Sažetak
Izvori prava trgovačkih ugovoru su bitni jer iz njih proizlaze prava i obveze za ugovorne strane odnosno trgovce. Izvorima prava redovito se smatraju zakonski propisi, običaji i sudska praksa. Međutim, zbog svoje fleksibilnosti i slobode ugovaranja, kod trgovačkih ugovora kao izvor se posebno ističe autonomno trgovačko pravo. Pod takvim se pravom, pored volje trgovaca, podrazumijevaju običaji, uzance, praksa koja je ustaljena između ugovornih strana, opći uvjeti ugovora i razne trgovačke klauzule i termini. U radu se uspoređuju te podrobnije analiziraju pojedini izvori prava trgovačkih ugovora. Takvi se izvori također sistematiziraju i dijele na one koji se primjenjuju zato što su ih ugovorne strane ugovorile i one koji se primjenjuju iako ugovorne strane nisu ugovorile njihovu primjenu. Zaključno se posebno obrađuje, kao izvor trgovačkih ugovora, sudska i arbitražna praksa te pravna znanost.

Ključne riječi: trgovački ugovori, izvori prava, autonomno trgovačko pravo

DOIhttps://doi.org/10.3935/zpfz.72.12.12

Hrčak ID: 280140

URI: https://hrcak.srce.hr/280140

Stranice: 401-420

________________________________________________________________________________________________________

“Sources of Law Hierarchy for Commercial Contracts Under Croatian Law”

 

Zvonimir Slakoper, Ph. D., Professor, Faculty of Law, University of Rijeka, Hahlić 6, 51000 Rijeka; zvonimir.slakoper@pravri.hr; ORCID ID: orcid.org/0000-0001-5462-6912

Summary
Sources of law in commercial contracts are of importance because rights and obligations of contractual parties are derived from such sources. Sources of law are regularly considered to be legal acts, customs and case law. However, due to their flexibility and the freedom of contract, autonomous commercial law stands out as a source of law in commercial contracts. Such autonomous commercial law, in addition to the will of the parties, includes customs, codified customs, practice established between the parties, the general terms of contract and various commercial clauses and terms. This paper compares and analyses in detail the individual sources of law in commercial contracts. Such sources are also systematized and divided into those that are applied because they were contracted by the parties, and those that are applied even though the parties did not agree on their application. Ultimately, the paper elaborates especially on the court and arbitration practice as well as legal science as sources of law.

Keywords: commercial contracts, sources of law, autonomous commercial law

DOI: https://doi.org/10.3935/zpfz.72.12.12

Hrčak ID: 280140

URI: https://hrcak.srce.hr/280140

Pages: 401-420